Project detail

Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

On the project

Návrh projektu reaguje na potřebu zvyšování úrovně bezpečnostní politiky na pracovištích zatížených částicemi < 2,5μm, které mají vliv na lidské zdraví, psychickou stránku zaměstnanců a mohou se odrazit na chodu a ekonomické stránce podnikajících subjektů. Řešení reaguje na vývoj současných trendů společnosti a zároveň na absenci legislativních opatření v oblasti ultrajemných částic. Propojení znalostí z oblasti humanitních a technických oborů povede k vytvoření postupu pro komplexní hodnocení systému BOZP a s ním spojených rizik v pracovního prostředí. Uživateli výsledku se stanou aplikační garanti, dále se jimi mohou stát pracovníci v oblasti BOZP, znalci a vzdělávací instituce.

Mark

TL02000240

Default language

Czech

People responsible

Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2021-12-31)
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2021-12-31)
Jurová Marie, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2021-12-31)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- fellow researcher (2019-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2018-06-07 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
- whole funder (2019-01-16 - not assigned)

Results

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BENCKO, V. Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů. In Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019. Ostava: SPBI, z.s. v Ostravě, 2019. s. 45-47. ISBN: 978-80-7385-215-3.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PROCHÁZKOVÁ, D.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ZEMAN, T. Current approaches to the health risk assessment of nanoparticles in the Czech Republic. Viena, Austria: University of Vienna, 2019. p. 15-15.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; DEMIROVA, S.; JUROVÁ, M. Key Performance Indicators the providers of logistic services: experience of selected companies. Sofia, Bulgaria: 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4557-0.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; PROCHÁZKOVÁ, D.; ZEMAN, T. Current approaches of occupational and safety health management in work environments containing nanoparticles. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2019, vol. XIV., no. 2., p. 25-37. ISSN: 1805-3238.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M. Occurrence of the ultrafine particles in the working environment and their possible risks. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 25-32. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail