Project detail

Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors will be designed and then assessed using material characterization experiments and material parameters measurements. The mix design will take into account the low amorphous portion and possible CaO content of the precursors. Therefore, a detailed physical and chemical characterization of the precursors will be done at first. Then, an analysis of the effect of precursor, activator and aggregate dosage and activator composition on the rheological properties of fresh mixtures will be done. The hardened composites will be subjected to a set of characterization experiments including MIP, SEM, XRF, and XRD analyses. The investigations of material properties will be based on the determination of basic physical, mechanical, fracture mechanical, hygric, thermal, and durability parameters. The analysis of links between the material parameters, composition and microstructure will make possible to propose the directions of subsequent applied research on the studied composites.

Description in Czech
Projekt se zabývá návrhem a studiem alkalicky aktivovaných aluminosilikátových kompozitů na bázi keramických prekurzorů. Studované materiály budou navrhovány na základě podrobné materiálové analýzy a experimentální charakterizace materiálových parametrů. V návrhu směsi bude zohledněn nízký podíl amorfní fáze a případný obsah CaO použitého prekurzoru, který bude stanoven na základě podrobné fyzikální a chemické analýzy. Dále bude provedena analýza vlivu prekurzoru, aktivátoru jeho složení a množství kameniva (plniva) na reologické vlastnosti čerstvých směsí. Ztvrdlé kompozitní materiály pak budou podrobeny souboru experimentální charakterizace včetně analýz MIP, SEM, XRD a XRF. Vyšetřování vlastností materiálů bude založeno na stanovení základních fyzikálních, mechanických, lomově-mechanických, vlhkostních, tepelných a trvanlivostních parametrů. Analýza vztahu mezi materiálovými parametry, složením a mikrostrukturou umožní navrhnout směry následného aplikovaného výzkumu na studovaných kompozitech.

Keywords
Alkali activated aluminosilicate composite; ceramic precursor; structure characterization, mechanical parameter; mechanical fracture parameter; hygric parameter; thermal parameter; durability.

Key words in Czech
Alkalicky aktivovaný aluminosilikátový kompozit; keramický prekurzor; charakterizace struktury; mechanický parametr; lomově-mechanický parametr; vlhkostní parametr; teplotní parametr; trvanlivost.

Mark

19-01982S

Default language

English

People responsible

Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2019-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2019-01-01 - 2021-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation -
- whole funder