Project detail

Vývoj zateplovacího systému s izolačním jádrem z konstrukčního pórobetonu

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Cílem projektu je navázat na výzkumy provedené v oblasti návrhu zateplovacího systému s izolačním jádrem z pórobetonu a návrh v laboratorních podmínkách zrealizovat. Další náplní projektu je specifikace mechanické stability včetně jejího zkoušení na zateplovacím systému. Následně se bude výzkum zabývat návrhem technologického postupu s pozorností upřenou na problematické detaily provádění zateplovacího systému.

Description in English
The aim of this project is to continue on research made in the field of suggestion of the insulation system with an isolation core from structural aerated concrete and proposition carry out in laboratory conditions. Another content of this project is specification of mechanical stability including its testing on insulation system. Afterwards the research will work on proposition of the technological advancement with attention focused on problematic details in realizing insulation system.

Keywords
Zateplovací systém, pórobeton, součinitel prostupu tepla, tepelná vodivost, difúzní odpor, samonosný systém

Key words in English
Insulation system, Porous concrete, Heat transfer coefficient, Thermal conductivity, Diffusion resistance, self-supporting

Mark

FAST-J-14-2420

Default language

Czech

People responsible

Machala David, Ing.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2014-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)