Project detail

Vývoj, optimalizace a výroba vyvážecího traktoru se zřetelem na ekologickou čistotu prací a ekonomické zpracování biomasy v lesním hospodářství

Duration: 01.07.2014 — 28.02.2017

On the project

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum, vývoj, výroba a provozní ověření prototypu forwarderu s předpokládanou nosností 5 - 6 t, jehož dvě alternativní varianty podvozků (kolový a pásový) umožní provozovatelům stroje optimalizovat jeho nasazení dle charakteristiky přírodně výrobních podmínek (např. charakter terénu, vlhkost podloží, aj.) při zachování ekologické čistoty práce. Pro splnění předpokládaných užitných parametrů bude řešení zaměřeno na maximální odlehčení konstrukce stroje. Velký důraz bude dále kladen na to, aby nově vyráběný stroj byl schopen pracovat s různými adaptéry, zejména se střižným drapákem a komprimačními klanicemi ložného prostoru, čímž se stane univerzálním pro aplikace v různých technologiích a bude vybaven i pro dopravu těžebních zbytků z mladých lesních porostů, vhodných pro produkci energetické štěpky. Projekt bude řešit plnění všech požadavků na ekologii, ekonomiku, efektivitu, ergonomii a energetiku v oblasti předmýtních těžeb. Výstupy projektu budou dále tvořeny i dokumenty ochrany duševního vlastnictví a budou prezentovány v publikacích a na konferencích.

Description in English
Main objective of the project is applied research, development, manufacture and field-testing of the prototype forwarder with projected carrying capacity of 5 – 6 tons. Two alternative undercarriage options (wheeled and caterpillar) will enable the operator to optimize the machine work according to characteristics of production conditions in the open (e.g. terrain character, subsoil moisture content etc.) while preserving environmental cleanliness of works. In order to meet the expected utility parameters, the solution will be focused on a maximum weight reduction of the machine construction. A great emphasis will be further put on the newly manufactured machine being able to work with various adapters, namely with the shear grapple and telescopic stanchions of the loading space. This will make the machine versatile for applications in various technologies. It will also be equipped for the haulage of logging residues from young forest stands, suitable for the production of fuel chips. The project solution will meet all requirements for environment friendliness, economy, effectiveness, ergonomy and power consumption in advance felling. Moreover, project outputs will include also documents concerning the protection of industrial property and will be presented at conferences and in publications.

Keywords
forwarder; kolový a pásový podvozek; alternativní varianty podvozků; střižný drapák; teleskopická podpěra; ekologická čistota práce; poškození půdy a stromů; komplexní využití biomasy; ekonomická efektivita

Key words in English
Forwarder- wheeled and caterpillar chassis- alternative chassis choice- shear grapple- telescopic stanchion- environmental cleanliness of work- damage to soil and trees- complex biomass use- economic effectiveness.

Mark

TA04020087

Default language

Czech

People responsible

Novotný Vojtěch, Ing. RNDr., CSc.
- principal person responsible (2014-07-01 - 2017-02-28)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2014-07-01 - 2017-02-28)

Units

Brno University of Technology
- (2014-07-01 - 2017-07-28)
Institute of Automotive Engineering
- (2017-07-28 - not assigned)
Dept. of Handling and Building Machines
- (2014-07-01 - 2017-02-28)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- part funder (2014-07-01 - 2017-02-28)

Results

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklady tvorby modelu pružného kola. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-749-4.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; HLOUŠEK, D. Reverse analysis of the frame destruction causes. In Transport Means 2019, Sustainability: Research and Solutions – Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Transport Means. Palanga, Lithuania: Kaunas university of technology, 2019. p. 1364-1369. ISSN: 1822-296X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Analysis of the dynamics of a virtual prototype wheeled transport machine. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 99-102. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; JONÁK, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. s. 1-16.
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P.; ULRICH, R.; NOVOTNÝ, V. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. s. 1-16.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; MALÁŠEK, J.; ŘEZNÍČEK, M. DEM simulace procesu vyprazdňování korečku s použitím konvexních mnohostěnů. In 41. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 12-17. ISBN: 978-80-7494-196-2.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J. Výpočtový model pružného kola využívající metody diskrétních prvků a jeho validace. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2015 Sborník přednášek z XIII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-7414-914-6.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklad tvorby virtuálního terénu pro dynamickou simulaci v MBS. In XIII. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2015 - Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-914-6.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Advanced approaches for modeling of a virtual terrain. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 37-40. ISSN: 1822-296X.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J. Discrete computational model of a tire. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 341-344. ISSN: 1822-296X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M. Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje. In Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. prvá. Kočovce, Slovenská republika: STU Bratislava, Slovenská republika, 2016. s. 59-64. ISBN: 978-80-227-4584-0.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 751-755. ISSN: 1822-296X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Tenzometrické ověření napěťových stavů predikovaných FEM analýzou na lesním vyvážecím stroji. In XIV. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 - Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016. s. 1-7. ISBN: 9788075610164.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; ŘEZNÍČEK, M. Numerická simulace pohybu nehomogenního materiálu. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-749-4.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje. In Sborník - 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 113-119. ISBN: 978-80-261-0884-9.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511. Mendlova univerzita v Brně: Mendlova univerzita v Brně, 2017. 196 s. ISBN: 978-80-263-1086-0.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M. Design of the tracked chassis module. In Transport Means 2017. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2017. p. 666-670. ISSN: 1822-296X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Experimental verification of regulated vibration on the subsoil. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2017. p. 15-19. ISSN: 2345-0533.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 208-215. ISBN: 978-80-214-5644-0.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M. The development of the modular forwarder superstructure for the dendromass transport. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 537-541. ISSN: 1822-296X.
Detail

ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M.; KAŠPÁREK, J. The experimental testing of the operational capabilities of the compression superstructure prototype. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 1156-1160. ISSN: 1822-296X.
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; NOVOTNÝ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Strojírna Novotný, s.r.o., Hrabová, CZ: Nástavba vyvážecího lesního traktoru. 30293, užitný vzor. (2017)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; NOVOTNÝ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Strojírna Novotný, s.r.o., Hrabová, CZ: Pásový podvozek vyvážecího traktoru. 30155, užitný vzor. (2016)
Detail