Project detail

SALI - Software pro stanovení zatížení draku letounu

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2015

On the project

Projekt SALI navazuje na aktivity spojené s integrovaným projektem CESAR v 6. Rámcovém programu Evropské komise. V rámci tohoto projektu vznikl software ALAN pro analýzu zatížení letounu. Cílem projektu SALI je zvýšení obecnosti tohoto software, zpřesnění výpočtů, optimalizace algoritmů a databází, validace na základě letových měření a především příprava pro jeho komercializaci. Důležitým výstupem projektu bude uživatelský manuál a podrobná analýza implementovaných metodik výpočtu. Nově vytvořený software by měl nahradit velmi úspěšný software SAVLE, který byl vytvořený v osmdesátých letech minulého století. Jeho architektura neumožňuje, aby byl adaptován na nové možnosti výpočetní techniky, přesnost dynamického modelu letounu neodpovídá současným poznatkům a práce s programem je časově náročná. Konsorcium řešitelů zamýšlí využít zkušeností s programy SAVLE a ALAN a vytvořit nový software, který má ambice stát se standardním, leteckými úřady uznávaným nástrojem pro certifikaci letounů dle předpisů CS-23. Snahou je vytvořit pružný, adaptabilní a rozšiřitelný software, který pomůže urychlit vývojové práce, bude schopen transparentně archivovat vstupní data a výsledky výpočtů a zpřesní výpočet kritického zatížení letounu. To se odrazí ve snížení nákladů na vývoj a modifikace letounů, zvýšení bezpečnosti leteckého provozu a optimalizaci  hmotnosti draku letounu.

Description in English
The project SALI follows the activities connected with the integrated project CESAR of the 6th Frame Program of the European Commission. The software ALAN was developed in the frame of this project. The goal of the project SALI is enhancement of versatility of this software, improvement of calculations, optimization of computational procedures and databases, validation based on flight tests and first of all preparation for its commercialization. The important result of the project will be the user's guide and the detailed analysis of implemented methodology of calculation. The new software should replace the very successful software SAVLE which was created in the eighties of the last century. The architecture of this software does not allow its adaptation to the new possibilities of computer technology; the accuracy of the dynamic aircraft model doesn´t correspond to the current knowledge and work with the program is time-consuming. The consortium of the project partners intends to utilize their experience with the software SAVLE and ALAN and to create the new software which has the ambition to become a common software tool for aircraft certification according to regulation CS-23 and which is accepted by aviation authorities. The aim is to create flexible, adaptable and extensible software which will help to accelerate development work, will be able to archive input data and calculation results transparently and will improve critical aircraft loading calculation. It will consequently reduce costs of development and modification of aircraft, will enhance air traffic safety and will optimize airframe weight.

Keywords
pevnostní analýza; zatížení letounu; software

Key words in English
strength analysis; aircraft loading; software

Mark

TA03010399

Default language

Czech

People responsible

Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2013-01-01 - 2015-12-31)
Dittrich Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)
Prustoměrský Milan, Ing.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2013-01-01 - 2015-12-31)

Results

PRUSTOMĚRSKÝ, M.; CHUDÝ, P.: TA03010399V001; Softwarový systém pro analýzu zatížení draku letounu. VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brnohttp://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=469. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/469/. (software)
Detail