Project detail

STANOVENÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ FRP VÝZTUŽÍ A JEJICH VLIVU NA SMYKOVOU ÚNOSNOST BETONOVÝCH PRVKŮ

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Cílem projektu je stanovení smykového chování kompozitní FRP výztuže (modulu pružnosti ve smyku a mezního smykového napětí pro FRP prutovou výztuž, resp. tahovou pevnost FRP mřížoviny použité jako příčné výztuže), jehož znalost je nezbytná pro správný návrh prvků vyztužených FRP výztuží. ČSN EN 1992-1-1 neuvádí postup stanovení smykové únosnosti takto vyztužených prvků. Cílem je popsat chování FRP výztuže a odvodit konstitutivní vztahy (nebo stanovit hodnotu bezp. součinitele) pro návrh smykové únosnosti prvků s FRP výztuží.

Mark

FAST-J-13-2110

Default language

Czech

People responsible

Kostiha Vojtěch, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2013-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A. Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement. In 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013). 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2013. p. 429-433. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 6, s. 56-62. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOSTIHA, V. APLIKACE FRP VÝZTUŽE PŘI NÁVRHU ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 129-129. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail