Project detail

Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

V abiotických i biotických složkách vodních a terestrických ekosystémů budou zjišťovány prioritní organické polutanty pomocí moderních instrumentálních metod, včetně chirální analýzy. Zjišťovány budou zejména biologicky aktivní látky (léčiva, procesní kontaminanty, syntetické vonné látky), organické sloučeniny na bázi substituovaných halogenů, polutanty obsažené v ovzduší a v aerosolech. Budou ověřovány vhodné postupy k jejich eliminaci.

Mark

FCH-S-13-2087

Default language

Czech

People responsible

Bartošková Monika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bílková Zuzana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bušinová Markéta, Ing. - fellow researcher
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Doušová Petra, Ing. - fellow researcher
Hejsková Pekárková Marie, Ing. - fellow researcher
Komendová Renata, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kořínková Alena, Ing. - fellow researcher
Kotlík Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Kubátková Nela, Ing. - fellow researcher
Matušková Monika, Ing. - fellow researcher
Mikšík František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Modlitbová Pavlína, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nevrlá Jana, Ing. - fellow researcher
Oborná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Píšťková Veronika, Ing. - fellow researcher
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sommer Lumír, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Svobodová Dagmar, Ing. - fellow researcher
Sýkora Richard, Ing. - fellow researcher
Šesták Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štefka Michal, Ing. et Ing. - fellow researcher
Vlčnovská Kotlíková Silvie, PharmDr. Ing. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Židek Michal, Ing. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Perspektivy využití kombinovaných solárních systémů v rodinných domech. Energetika, 2013, roč. 63, č. 01, s. 30-32. ISSN: 0375-8842.
Detail

RYBOVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; SÝKORA, R.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Optimization of methods for determination of organotin compounds and for evaluation of their ecotoxicity. Book of Abstracts, 14th European Meeting on Environmental Chemistry hosted by Chemical Society of Montenegro. 2013. p. 92-92. ISBN: 978-9940-9059-1-0.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; KOSUBOVÁ, P.; ČÁSLAVSKÝ, J. Stanovení alkaloidů v krmivech metodou UPLC-MS/MS. XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin: 2014.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; BENEŠOVÁ, K.; BĚLÁKOVÁ, S.; ČÁSLAVSKÝ, J.; POSPÍCHALOVÍ, M.; MIKULÍKOVÁ, R. Determination of seventeen mycotoxins in barley and malt in the Czech Republic. FOOD CONTROL, 2015, vol. 47, no. 1, p. 108-113. ISSN: 0956-7135.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy v RD - energeticky rovnovážná soustava. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 104-109. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ŠKARKOVÁ, P. Environmental problems connected with fire-fighting. In Book of abstacts. Beograd: Serbian Chemical Society, 2013. p. 306-307. ISBN: 978-86-7132-052-8.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V.; DUŠA, F. Latest improvements in development of simple splitless gradient liquid chromatographic system for micro and nano columns. HPLC 2013 Amsterdam, 39th International Symposium on High-Performance-Liquid-Phase Separations and Related Techniques 16-20 June 2013, Book of Abstracts. Amsterdam: 2013. p. 563 ( p.)
Detail

PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; VESELÝ, M. Study of xenobiotics and biologically active compounds degradation on titanium dioxide. Thematic workshop in Toxicology Related Topics: eco- nano-; Book of Abstract. Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2013. p. 25-25.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Using of organism Eisenia fetida in ecotoxicity tests. Thematic workshop in Toxicology Related Topics: -eco, -nano Book of abstract. Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2013. p. 26-26.
Detail

BUŠINOVÁ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. The Issue of Determination of Tin in Environmental Matrices. Thematic workshop in Toxicology Related Topics: *eco- *nano-. Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2013. p. 24-24.
Detail

ČAPKA, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. Chemické listy, 2013, roč. 2013, č. 107, s. 550-554. ISSN: 1213-7103.
Detail

BĚLÁKOVÁ, S.; BENEŠOVÁ, K.; MIKULÍKOVÁ, R.; SVOBODA, Z.; ČÁSLAVSKÝ, J. Monitoring výskytu deoxynivalenolu v pivech z obchodní sítě v letech 2009–2012. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 292-295. ISSN: 0023-5830.
Detail

BĚLÁKOVÁ, S.; BENEŠOVÁ, K.; ČÁSLAVSKÝ, J.; SVOBODA, Z.; MIKULÍKOVÁ, R. The occurrence of the selected fusarium mycotoxins in Czech malting barley. FOOD CONTROL, 2014, vol. 37, no. 1, p. 93-98. ISSN: 0956-7135.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; KOSUBOVÁ, P.; NEHYBOVÁ, Z.; MRKVICOVÁ, M. Analysis of Vitamin D in feed by UPLC-MS/MS. In 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Institute of Chemical Technology, Prague: ICT Prague Press, 2013. p. 215-215. ISBN: 978 80 7080 861 0.
Detail

BOLECHOVÁ, M., KOSUBOVÁ, P., POSPÍCHALOVÁ, M. Occurence of mycotoxins in animal feed from organic farming production. In 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Institute of Chemical Technology, Prague: ICT Prague Press, 2013. p. 330-330. ISBN: 978 80 7080 861 0.
Detail

Martina Bolechová, Petra Kosubová, Makréta Pospíchalová. Detrmination of naturally-occuring alkaloids in feed by UPLC-MS/MS. Institute of Chemical Technology, Prague: ICT Prague Press, 2013. p. 338-338. ISBN: 978 80 7080 861 0.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; KOSUBOVÁ, P.; POSPÍCHALOVÁ, M. Determination of naturally-occuring alkaloids in feed by UPLC-MS/MS. In 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Institute of Chemical Technology, Prague: ICT Prague Press, 2013. p. 338-338. ISBN: 978 80 7080 861 0.
Detail

UNGRADOVÁ, I.;ŠIMEK, Z.; VÁVROVÁ, M.;STOUPALOVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Comparison of extraction techniques for the isolation of explosives and their degradation products from soil. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2013, vol. 93, no. 9, p. 984-998. ISSN: 0306-7319.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ŠUBRT, M. Nonylfenol - Nový kontaminant životního prostředí. In XXII. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou, Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch slovenska a strednej európy. Prešov: S.Hredzák, 2013. s. 19-23. ISBN: 978-80-970034-5-6.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; ZOUHAR, L.; KOMÁRKOVÁ, P. Contamination of waste waters by synthetic fragrances. 14th European Meeting on Environmental Chemistry - Book of Abstracts. 1. Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore, 2013. p. 28-28. ISBN: 978-9940-9059-1-0.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Environmental Risks with Fire-Fighting Foams Application. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013 Sborník příspěvků. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2013. p. 293-298. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

OBORNÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L. Release of hydrophilic drugs and alpha-hydroxy acids from biocompatible copolymers. Book of abstracts 14th European Meeting on Enviromental Chemistry. Monte Negro: 2013. p. 136-136. ISBN: 978-9940-9059-1-0.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. High pressure modification of the simple automated liquid chromatographic system for splitless nano column gradient separations. Chemické listy, 2013, vol. 107, no. s3, p. 438-440. ISSN: 1213-7103.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; Kosubová, P., Čáslavský,J. Determination of Selected Naturally Occurring Alkaloids in Feed by UPLC-MS/MS. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013 Studentská odborná konference Chemie je život 2013.Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. p. 236-241. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků. In Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2Theta, 2013. s. 192-199. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

ŠUBRT, M.; VÁVROVÁ, M. Jsou polyaromatické uhlovodíky stále závažným kontaminantem životního prostředí?. In Analýza organických látek v životním prostředí. 2013. s. 169-178. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

RYBOVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Ekotoxicita vybraných pesticidů pro akvatické organismy. In Analýza organických látek v životním prostředí. 2013. s. 160-168. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

KIZLINK, J. Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. Brno: CERM, s.r.o., Brno, 2014. ISBN: 978-80-7204-884-7.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M. Use of passive sampler POCIS for analysis pharmaceuticals in aquatic environment. Studentská odborná konference Chemie je život 2013, Sborník abstraktů. 2013. p. 95-95. ISBN: 978-80-214-4822-3.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M. Use of passive sampler POCIS for analysis Use of passive sampler POCIS for analysis pharmaceuticals in aquatic environment. In Studentská konference Chemie je život, Sborník příspěvků. 2013. p. 339-342. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; ZEMAN, S. Výpočet slučovacích entalpií polyazaarenů kvantově - chemickým způsobem. In Sborník přednášek z 11. ročníku semináře 14. 10. – 16. 10. 2013. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2013. s. 110-124. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Organické polutanty včera, dnes a zítra. In Analýza organických látek v životním prostředí. Sborník přednášek se semináře 14. 10. – 16. 10. 2013 ve Valticích. 1. Český Těšín: 2Theta, 2013. s. 128-134. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Vícerozměrné separace v analytice životního prostředí. In Analýza organických látek v životním prostředí. Sborník přednášek se semináře 14. 10. – 16. 10. 2013 ve Valticích. 1. Český Těšín: 2Theta, 2013. s. 154-159. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R. Využití kationaktivních tenzidů pro stanovení stopových koncentrací platiny. In Analýza organických látek v životním prostředí. 2 THETA. Český Těšín: 2 THETA, 2013. s. 179-191. ISBN: 978-80-86380-70-4.
Detail

PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; VESELÝ, M. Study of diclofenac degradation on titanium dioxide. Book of Abstracts, 3rd European Symposium on Photocatalysis. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, Slovenia, 2013. p. P2-25 ( p.)ISBN: 978-961-6311-78-6.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological Evaluation of Fire Fighting Foams. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 2014 (23.), no. 12, p. 3029-3035. ISSN: 1018-4619.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; MEGA, J.; ŠIMEK, Z. Assessment of drinking water treatment technologies to remove estrogens. J ENVIRON PROT ECOL, 2015, vol. 16, no. 3, p. 861-867. ISSN: 1311-5065.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; KOSÁROVÁ, H.; KRATĚNOVÁ, P. Determination of heavy metals in soils from surroundings of the Luhačovice dam. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE, BOOK OF ABSTRACTS. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. p. 225-225. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; POSPÍCHALOVÁ, M.; KOSUBOVÁ, P. UPLC-MS/MS method for determination of selected pyrrolizidine alkaloids in feed. FOOD CHEMISTRY, 2015, vol. 170, no. 3, p. 265-270. ISSN: 0308-8146.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; NEVRLÁ, J.; SOMMER, L. SIMULTANEOUS PRECONCENTRATION OF PLATINUM GROUP METALS (PGMs) ON POLYMER-BASED SORBENT (SDB-L) AND THEIR DETERMINATION BY ICP-MS. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE, Book of abstracts. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. p. 181-181. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

MAREK, J.; KIZLINK, J. Globální trendy v použití vodíku jako paliva budoucnost. Energie-21, 2013, roč. 6, č. 5, s. 8-11. ISSN: 1803-0394.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. FLUORIMETRIC DETERMINATION OF URANIUM (VI) IN AQUEOUS SAMPLES WITH ITS PREVIOUS SEPARATION ON BARE SILICA. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 8, p. 1953-1958. ISSN: 1018-4619.
Detail

KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R. THE DEVELOPMENT OF THE ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF PLATINUM IN URBAN DUST IN BRNO AGLOMERATION. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. p. 183-183. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; ZOUHAR, L.; ŠTEFKA, M.; LACINA, P.; DVOŘÁKOVÁ, P. Application of mass spectrometry in waste water analysis. European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech – Slovak Spectroscopic Conference. Book of Abstracts. 1. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2014. p. 86-86. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

ANDRLE, M., OPLUŠTIL, F., ČÁSLAVSKÝ, J. Effects of ultrasound power, temperature and flow rate of solvent on decontamination of sensitive equipment by extraction. DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2014, vol. 64, no. 2, p. 168-172. ISSN: 0011-748X.
Detail

ŠTEFKA, M.; VÁVROVÁ, M.; ZOUHAR, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Assessment of synthetic musk compounds in waste water. European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech – Slovak Spectroscopic Conference. Book of Abstracts. 1. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2014. p. 233-234. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

ANTONIJEVIĆ, M.D.; ARSOVIĆ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; CVETKOVIĆ, V.; DABIĆ, P.; FRANKO, M.; ILIĆ, G.; IVANOVIĆ, M.; IVANOVIĆ, N.; KOSOVAC, M.; MEDIĆ, D.; NAJDANOVIĆ, S.; NIKOLIĆ, M.; NOVAKOVIĆ, J.; RADOVANOVIĆ, T.; RANIĆ, D.; ŠAJATOVIĆ, B.; ŠPIJUNOVIĆ, G.; STANKOV, I.; TOŠOVIĆ, J.; TREBŠE, P.; VASILJEVIĆ, O.; SCHWARZBAUER, J. Actual contamination of the Danube and Sava rivers at Belgrade (2013). JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2014, vol. 79, no. 9, p. 1169-1184. ISSN: 0352-5139.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PAVLOVSKÝ, J.; CHOVANEC, P. Heavy metal contaminations of urban soils in Ostrava, Czech Republic: Assessment of metal pollution and using principal component analysis. International Journal of Environmental Research, 2015, vol. 9, no. 2, p. 683-696. ISSN: 1735-6865.
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H.: Bio Ribes; Nealkoholický nápoj z rybízové šťávy a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H.: Bio Nashi; Nealkoholický nápoj ze šťávy nashi a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: Aqua 3; Technologie filtrace a úpravy vody v uzavřeném okruhu biologického systému I. ZOO Brno, U zoologické zahrady 46, Brno. (ověřená technologie)
Detail