Project detail

Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Pro splnění cílů řešení bude proveden výběr prioritních polutantů anorganického i organického původu ze skupiny xenobiotik, pesticidů a biologicky aktivních látek. Úrověň kontaminace v jednotlivých abiotických a biotických složkách životního prostředí bude zjišťována moderními analytickými postupy ze skupiny optických, elektrochemických, elektromigračních a separačních metod. U některých kontaminantů bude současně posuzována eliminace z matrice, případně způsob degradace.

Mark

FCH-S-12-4

Default language

Czech

People responsible

Bartošková Monika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bednařík Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bílková Zuzana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Čumová Martina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Debnárová Andrea, Ing. - fellow researcher
Doušová Petra, Ing. - fellow researcher
Dvořáková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Friedl Zdeněk, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Halatová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Komendová Renata, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kořínková Alena, Ing. - fellow researcher
Kotlík Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Kubátková Nela, Ing. - fellow researcher
Lacina Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikšík František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nevrlá Jana, Ing. - fellow researcher
Oborná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Petrik Siniša, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sommer Lumír, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Svobodová Dagmar, Ing. - fellow researcher
Sýkora Richard, Ing. - fellow researcher
Šesták Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vondráčková Ilona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Zouhar Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

MÁCOVÁ, D.; ČÁSLAVSKÝ, J.; BOLECHOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M. Identification of photo-degradation products of polyurethane foam with enhanced biodegradability. Fresenius Environmental Bulletin, 2013, vol. 22, no. 8a, p. 2362-2370. ISSN: 1018-4619.
Detail

LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Využití biopolymeru chitosanu při úpravě vody koagulací. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 9, s. 826-830. ISSN: 1213-7103.
Detail

ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; TYLICHOVÁ, P. Determination of Linear Musk Compounds in Waste Water. Studentská odborná konference Chemie a společnost 2011/12 - Sborník abstraktů. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2012. p. 40-40. ISBN: 9788-80-214-4426-3.
Detail

ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M. Development and application of SPE/CZE method for detection and determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11a, p. 3312-3317. ISSN: 1018-4619.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z. Odstraňování reziduí estrogenů během úpravy vody. SOVAK. 2012. s. 25-25. ISSN: 1210-3039.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Occurrence of antibiotics in the river sediment determined by liquid chromatography coupled to electrospray mass spectrometry. Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2012. p. 123-123. ISBN: 978-80-244-3047-8.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy a jejich řízení v rodinných domech. In 33. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 21-26. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

SVOBODOVÁ, D.; ČÁSLAVSKÝ, J. Chiral Analysis of the Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Residuals in the Wastewater. Book of Abstracts: Thematic workshop - Instrumental analytical methods for environmenal monitoring. Slovenia: University of Nova Gorica, 2012. p. s26 (s26 p.)ISBN: 978-961-6311-70-0.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; FRIEDL, Z. High-nitrogen heteroaromatics: Relationship between heat of formation and molecular electrostatic potential. In Proceedings of the 15 th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: University of Pardubice, 2012. p. 444-449. ISBN: 9788073954802.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, A.; MIKUŠKA, P.; VEČEŘA, Z.; KŘŮMAL, K. SROVNÁNÍ KONCENTRACÍ IONTŮ V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH PM1 VZORKOVANÝCH NA NITRÁTCELULÓZOVÉ A TEFLONOVÉ FILTRY. Olomouc: 2012. s. 501-501.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; FRIEDL, Z. Relationship between heat of formation and molecular electrostatic potential of high-nitrogen azines. In Studentská odborná konference CHEMIE A SPOLEČNOST, Sborník abstraktů. Brno: Fakulta chemická, 2012. p. 28-32. ISBN: 9788021444263.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. Development of an analytical method for the determination of platinum and palladium in environmental samples. Chemické listy (S). 2012. p. s286 (s287 p.)ISSN: 1803-2389.
Detail

HOLUBOVÁ, Z.; MOOS, M.; SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 899-906. ISSN: 0366-6352.
Detail

HOLUBOVÁ, Z.; SOMMER, L.; MOOS, M.; KUTA, J. Simultaneous determination of metal traces using SPE preconcentration on Amberlite XAD 7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 10a, p. 3127-3135. ISSN: 1018-4619.
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. Teplonosné kapaliny na bázi propan-1,3-diolu pro termické solární systémy. In XXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2012. s. 70-73. ISBN: 978-80-970034-4-9.
Detail

VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VONDRÁČKOVÁ, I.; HROCH, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VEČEREK, V. Brominated flame retardants in soils from fire places. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11, p. 3267-3271. ISSN: 1018-4619.
Detail

VÁVROVÁ, M.; BUKÁČKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; STOUPALOVÁ, M. Stanovení organofosforových a karbamátových pesticidů ve vodním ekosystému. In XXI. Vedecké sympózium - zborník (XXI. Scientific symposium - proceedings). 2012. s. 63-69. ISBN: 978-80-970034-4-9.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MEGA, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŠIMEK, Z. Hormones in water: determination using liquid chromatography with mass detectin and removal by water treatment technologies. In Book of Abstracts - 7th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, 13th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides. 2012. p. 265-266. ISBN: 978-989-20-3263-4.
Detail

ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J. Evaluation of the Water Biota Contamination by Musk Compounds. 7th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment + 13th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides - Book of Abstracts. Maria de F. Alpendurada / IAREN. Porto, Portugal: IAREN, 2012. p. 263-264. ISBN: 978-989-20-3263-4.
Detail

ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUBÍČKOVÁ, K.; VEČEREK, V. Evaluation of Wastewater Contamination by Musk Compounds. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11a, p. 3352-3356. ISSN: 1018-4619.
Detail

LACINA, P.; DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. The assessment of contamination of selected river streams in the Czech Republic by human and veterinary drug residues with liquid and gas chromatography. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11a, p. 3318-3324. ISSN: 1018-4619.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech. In Analytika odpadů II, sborník konference, 27. 11. - 28. 11. 2012, Žďár nad Sázavou. 2012. s. 99-104. ISBN: 978-80-86832-69-2.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JOZÍFKOVÁ, Z. Ecotoxicological evaluation of unconventional matrices. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11, p. 3154-3159. ISSN: 1018-4619.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Assessment of water ecotoxicity. Thematic Workshop Instrumental Analytical Methods in Environmental Monitoring. Book of Abstracts. 1. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2012. p. 8-8. ISBN: 978-961-6311-70-0.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; RACEK, S.; MIČÁNKOVÁ, H.; KUKLETA, P.;. Application of mobile infrared and Raman spectrometer for the identification of unknown chemicals by fire rescue units. Thematic Workshop Instrumental Analytical Methods in Environmental Monitoring. Book of Abstracts. 1. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2012. p. 10-10. ISBN: 978-961-6311-70-0.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, A.; MIKUŠKA, P.; VEČEŘA, Z. COMPARISON OF CONCENTRATION OF IONS IN PM1 AEROSOL SAMPLED ON NITRATE CELLULOSE AND TEFLON FILTERS. CECE 2012. 2012. s. 248-249. ISBN: 978-80-904959-1-3.
Detail

ŠTEFKA, M.; VÁVROVÁ, M.; ZOUHAR, L. Assessment of Synthetic Musk Compounds in Waste Water. Studentská odborná konference Chemie je život 2012. Sborník abstraktů. Brno: FCH, 2012. p. 129-129. ISBN: 978-80-214-4545-8.
Detail

OBORNÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L. Monitoring degradation of biocompatible copolymers using high performance liquid chromatography and gel permeation chromatography. In EMEC13 - 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. p. 106-106. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

OBORNÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; MICHLOVSKÁ, L. Využití vysokoúčinné a gelové permeační chromatografie při studiu degradace biokompatibilních kopolymerů. In Analýza organických látek v životním prostředí 2012. 1. Český Těšín: 2THETA, 2012. s. 410-417. ISBN: 978-80-86380-65-0.
Detail

NEVRLÁ, J.; KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L.; KUTA, J. Problems of simultaneous preconcentration of platinum group metals by solid phase extraction and their determination by inductively coupled plasma mass spectrometry. In 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. p. s41 (s41 p.)ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; BUKÁČKOVÁ, M. Organophosphorus and carbamate pesticides in waste and surface water. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 18-18. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; PLAČKOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L. DDT and other traditional chlorinated pollutants: continuing environmental threat in the Czech Republic. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 34-34. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

KRÁLOVÁ, Z.; ŠUCMAN, E.; VEČEREK, V.; VÁVROVÁ, M. Determination of methylmercury in muscle and skin of Leuciscis cephalus. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 36-36. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

JÍROVÁ, A.; STOUPALOVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M. Assessment of the level of contamination by PCB and PBDE in aquatic ecosystem of the South Moravian region. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 40-40. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

JÁROVÁ, K.; KOMÁRKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Options for isolation and determination of selected pharmaceuticals from livestock excrements. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 60-60. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZOUHAR, L.; ŠTEFKA, M. Assessment of synthetic musk compounds in waste waters. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. p. 92-92. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological evaluation of selected foam extinguishing agents. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13. 2012. p. 100-100. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, V.; MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of tar formed by gasification. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. Moskva: Vsjerossijskoje mass-spektrometričeskoje obščestvo, 2012. p. 114-114. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological evaluation of selected foam extinguishing agents. 2012.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Selected Pharmaceuticals and Musk Compounds in Wastewater. In Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments. 1. Rijeka, Croatia: Intech Open Science, 2013. p. 121-144. ISBN: 978-953-51-0882-5.
Detail

LACINA, P.; DVOŘÁKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; OBORNÁ, J.; NEVRLÁ, J.; ŠKARKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Study of bioaccumulation of selected pharmaceuticals in terrestrial organism. In 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. p. 101-101. ISBN: 978-5-89513-295-1.
Detail

ŠESTÁK, J. a kol. Development of Simple Splitless Gradient Liquid Chromatographic system. In Studentská odborná konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 446-449. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

BUKÁČKOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M. Stanovení vybraných pesticidů pomocí plynové chromatografie. 2012.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; FRIEDL, Z. Vztah mezi slučovací entalpií a molekulárním elektrostatickým potenciálem vysokodusíkatých azinů. In Analýza organických látek v životním prostředí 2012. Český Těšín: 2Theta, 2012. s. 482-487. ISBN: 978-80-86380-65-0.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; KOSUBOVÁ, P.; ČÁSLAVSKÝ, J.; POSPÍCHALOVÁ, M. Multiresidue mycotoxin analysis of conventional and organic agriculture commodities by UPLC-MS/MS. In Bilthoven the Netherlands: Bastiaanse Communication, 2013. p. 105-105.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; JURASOVÁ, L. Stanovení vybraných hormonálních látek v odpadní vodě kapalinovou chromatografií s hmotnostní detekcí. In Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek z 10. ročníku semináře, 15.10.-17.10.2012. 2012. s. 426-432. ISBN: 978-80-86380-65-0.
Detail

LACINA, P.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Application of comprehensive two-dimensional gas chromatography with mass spectrometric detection for the analysis of selected drug residues in wastewater and surface water. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2013, vol. 25, no. 1, p. 204-212. ISSN: 1001-0742.
Detail

JÁROVÁ, K.; PALÍKOVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M.; VEČEREK, V.; VÁVROVÁ, M. PCBs contamination in comparison between omnivorous and predatory fish from the brno water reservoir, Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 12.b, p. 3930-3936. ISSN: 1018-4619.
Detail

KOTLÍK, J. Kompozitní materiály na bázi C3N4 pro rozklad CO2 a environmentální aplikace. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Rozšíření metodiky a modelu MEFA o dosud nesledované skupiny vozidel. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Soubor emisních modelů pro "nestandardní zdroje" znečišťování ovzduší. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Vývoj experimentálního zařízení a metodik pro charakterizaci migračních parametrů pomocí elektromigračních metod. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Regenerace/recyklace kyseliny borité pomocí membránových procesů (reverzní osmózy, elektrodialýzy, elektrodeionizace) na jaderných elektrárnách. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Biologické materiály při úpravě povrchů a v nátěrových hmotách. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Bezpečnostní komory pro skladování, dopravu a místní likvidaci trhavin a nebezpečných látek. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Náhrada toxikologicky závadných látek v propelentech. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Vývoj technologie přípravy síranu amonného na bázi vedlejšího produktu z odsířovací metody. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

KOTLÍK, J. Separace radioaktivních látek z odvalu uranových hald. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2012. s. 1-6.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; FRIEDL, Z. The Relationship Between the Heats of Formation and the Molecular Electrostatic Potentials of Polyazaarenes. Central European Journal of Energetic Materials, 2013, vol. 10, no. 1, p. 103-112. ISSN: 1733-7178.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; HROCH, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Polybrominated diphenyl ethers as a new group of environmental pollutants. 6th symposium Chemistry and Environmental Protection EnviroChem 2013. 1. Belgrade, Serbia: 2013. p. 304-305. ISBN: 978-86-7132-052-8.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy a jejich řízení v rodinných domech. Elektrotechnický magazín, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 18-20. ISSN: 1210-5422.
Detail

BOLECHOVÁ M. Stanovení vitamínu D3 v krmivech. Brno: ÚKZÚZ, 2012.
Detail

BOLECHOVÁ M. Zavádění multireziduální metody pro stanovení mykotoxinů v krmivech. Brno: ÚKZÚZ, 2012.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; REMEROVÁ, M.; OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M. Hormones in drinking water. Istanbul: 2013. p. 98-98.
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; VUT v Brně,Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Ruční kapková mikropipeta. 24086, užitný vzor. (2012)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; VÁVROVÁ, M.: Bio Vinera; Nealkoholický nápoj ze šťávy vinných hroznů a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; STRACHOVÁ, M.: Bio Rubus; Nealkoholický nápoj z ostružinové šťávy a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; PRIESNITZ, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: Micro ICSI Spike; Technologie balení a způsobu sterilizace aspirační mikropipety ICSI Spike. Microtech IVF s.r.o. Majdalenky 844, 638 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.: Data SD; Dataloger SD. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.: Dataloger SDM; Dataloger SDM. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (prototyp)
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.: Techno SDM; Technologie výroby datalogeru SDM. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (ověřená technologie)
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.: Rheometr LT; Rheometr LT. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; STRACHOVÁ, M.: Bio Beta; Nealkoholický nápoj ze šťávy červené řepy,jablečné šťávy a rakytníku řešetlákového Nealkoholický nápoj ze šťávy červené řepy,jablečné šťávy a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; VÁVROVÁ, M.: Bio Malera; Nealkoholický nápoj z jablečné šťávy a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.: Hydrogen; Zařízení pro odběr vzorků spalin. VUT v Brně, ÚCHTOŽP, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; VÁVROVÁ, M.: Bio Cera; Nealkoholický nápoj z višňové šťávy a rakytníku řešetlákového. VUT FCH, Purkyňova 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: ICSI Spike FIN; Technologie leštění aspirační mikropipety Spike. Microtech IVF s r.o. Seifertova 64 638 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: ICSI Beveled FIN; Technologie leštění injekční mikropipety Beveled. Microtech IVF s r.o. Seifertova 64 638 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

KOTLÍK, J.; PRIESNITZ, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: Mikro Hold S; Technologie balení a způsobu sterilizace fixační mikropipety Hold S. Microtech IVF s r.o. Seifertova 64 638 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.: Analýza organických látek v životním prostředí. Komorní Lhotka (15.10.2012)
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.: 13. Škola hmotnostní spektrometrie. Srní - Kašperské Hory (02.09.2012)
Detail

DOLEJŠ, P., ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., OLEJNÍČKOVÁ, Z., SÝKORA, R., KUBALÍK, D., REMEROVÁ, M.: Pitná voda 2012. Tábor (21.05.2012)
Detail