Project detail

Pokročilá technologie pórobetonu na bázi průmyslových odpadů pro energeticky úspornou výstavbu

Duration: 01.03.2011 — 30.11.2014

On the project

Výzkum a průkazné ověření technologie výroby pórobetonu na bázi zpracování klasického i fluidního popílku jako základní suroviny. Dosažení vyšších tepelně technických parametrů a užitných vlastností výrobků. Návrh rozšířeného sortimentu a komplexního stavebně konstrukčního systému s využitím nových výrobků ve výstavbě nízkoenergetických budov. Dosažení snížení spotřeby tepelné energie na vytápění budov. Rozvoj výroby a užití popílkového pórobetonu jako "ekologické technologie", šetrné vůči životnímu prostředí - zvýšení využití odpadních produktů energetiky, snížení kapacit úložišť popílků, zejména fluidních. Zpracování souhrnné publikace o výrobě a použití pórobetonu v ČR, zejména popílkového.

Description in English
The main and final objective of the project is the proposal and verification of a complex building and construction system with the utilization of new products from fly ash cellular concrete for the construction of low energy buildings and for achieving the decrease of heat-energy consumption for their heating. Essential research is necessary to achieve this primary objective and evidentiary verification of the cellular concrete technology based on processing of both classical and fluid bed fly ash as basic raw materials. The aim of this technology is to achieve higher heat technical parameters and belter physical and mechanical utility of cellular concrete products properties. The related aim is the support of cellular concrete production and utilization development, as an "ecological technology", which is friendly to the environment i.e. to achieve an increased utilization of energy industries waste products and the reduction of fly ash and espec. fluid bed fly ashes dumping grounds capability.

Keywords
Pórobeton, popílek

Key words in English
Cellular concrete; fly ash

Mark

FR-TI3/727

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2011-03-01 - 2014-11-30)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-03-01 - 2014-11-30)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- part funder (2011-03-01 - 2014-11-30)

Results

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26-4.
Detail

HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 512-515, p. 3003-3006. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. Optimization of Parametric Studies Using Strategies of Sampling Techniques. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1167-1170. ISSN: 2010-376X.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2012. s. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

VENHODOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Metodika pro zkoušení popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 238-242. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, vol. 2014, no. 1, p. 79-83. ISSN: 2313-0555.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. p. 81-84. ISBN: 978-960-474-346-9. ISSN: 2227-4359.
Detail

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

HELANOVÁ, E. Vývoj tobermoritu v pórobetonu v závislosti na délce autoklávování. Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. Computer Simulation of Low Volume Roads Made from Recycled Materials. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, vol. 7, no. 10, p. 805-809. ISSN: 2010-376X.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-420; Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu třídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (funkční vzorek)
Detail

JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-420; Technologie výroby pórobetonu pevnostní třídy P2-420 s využitím fluidních popílků. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-480; Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Poříčí. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (funkční vzorek)
Detail