Project detail

Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2013

On the project

Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků

Description in English
New technologies of high performance lightweight aggregates of different types of fly ash

Keywords
technologie, kamenivo, popílek

Key words in English
technology, aggregates, fly ash

Mark

FR-TI2/351

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-09-15 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-06-01 - 2013-12-31)

Results

ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu. In Recycling 2011 - Možnosti a perpektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 70-75. ISBN: 978-80-214-4253-5.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 1-3. ISSN: 1212-3188.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211-3700.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. p. 93-99. ISBN: 978-606-582-006-7.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212-7779.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, roč. 62, č. 3/2012, s. 164-166. ISSN: 0375-8842.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 634 - 638, p. 2707-2710. ISSN: 1022-6680.
Detail

VENHODOVÁ, E. Vliv korekčního paliva na kvalitu umělého kameniva ze spékaných popílků. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 688, p. 146-152. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V. Studium fyzikálně-mechanických parametrů lehkých vysokopevnostních betonů s pórovitým kamenivem na bázi spékaných popílků. Beton TKS, 2010, roč. desátý, č. 4/2010, s. 54-60. ISSN: 1213-3116.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680-1.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.: ETUAM; Technologie výroby umělého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.: ETUAM; Umělé kamenivo ze spékaných popílků elektrárny Tušimice. D231a. (funkční vzorek)
Detail