Project detail

AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2019

On the project

Rozvoj poznání chování nosných konstrukčních systémů, jejich mezních stavů, mechanismu porušování. Vytvoření virtuální laboratoř pro materiály a konstrukce, formulace principů navrhování i realizace s uvážením progresivních konstruktivních forem. Modernizace stávajících zkušeben nosných konstrukcí umožní zkoušení konstrukčních prvků. dílců a systémů skutečné velikosti (full-scale testing) jako progresivní metody pro ověření skutečného působení nosných stavebních konstrukcí nebo jejich částí.

Description in English
The Centre focuses on the development of scientific knowledge and formulation of crucial technological principles and procedures from the fields of theory, analysis and methods of designing construction materials, structures and other systems. Also it focuses on technologies of structure diagnostics, various influences affecting structures and technologies concerning the town and municipality economics.

Mark

ED2.1.00/03.0097

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2010-07-01 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Building Services
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Building Testing
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Geodesy
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Geotechnics
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Metal and Timber Structures
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Municipal Water Management
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Railway Structures and Constructions
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Road Structures
- (2010-07-01 - not assigned)
Institute of Structural Mechanics
- (2010-07-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- whole funder (2011-01-01 - 2014-06-30)

Results

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 146-155. ISSN: 1210-8022.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. p. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P. Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre-concrete slab. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 243-247. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Design assisted by testing – a powerful tool for the evaluation of material properties and design resistances from test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2012, vol. 6, no. 2, p. 376-385. ISSN: 1998-0140.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O.; WITISKA, M.; RATIBORSKÝ, J.; BLAŽEK, R.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J. Preliminary Results of Repeated Measurements in Local Geodynamic Network Morava. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2011, vol. 8, no. 3, p. 291-301. ISSN: 1214-9705.
Detail

HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie. In Sborník příspěvků konference. Bratislava: SSTP Bratislava, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-89216-45-1.
Detail

HIRŠ, J.; VELÍSKOVÁ, E. Energetická bilance pavilonu výzkumného centra s uplatněním obnovitelných zdrojů energie. In Sborník příspěvků konfrence. Bratislava: SSTP Bratislava, 2012. s. 365-368. ISBN: 978-80-89216-45-1.
Detail

RUBINA, A. Trendy vzduchotechniky 2012 - Náklady a efektivnost, bazénové aplikace. Rakousko, Filzmoos 2012: 2012. s. 1-20.
Detail

PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Modelování tepelného sálání v budovách. 1. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. 150 s. ISBN: 978-80-214-4383-9.
Detail

SALAJKA, V.; MATERNA, A. Modelování stavebních konstrukcí a prostředí. Praha: 2011. s. 44-53.
Detail

HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I. Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb, XXII. mezinárodní sympozium Sanace 2012, ISSN 1211-3700. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 100-105.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T. Tepelně technické posouzení ISO-nosníků. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 3, s. 72-77. ISSN: 1210-4027.
Detail

RUBINA, A.; MĚRKA, V. Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování. In 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: 2012. s. 145-150. ISBN: 978-80-02-02375-3.
Detail

OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T. Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 4, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 254-258. ISSN: 1211-3700.
Detail

KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Theoretical and experimental survey of chosen thermal joints of reinforced concrete skeleton MS-OB. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 106-110. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210-7.
Detail

HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I. Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design. In 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities. 1. Bagneux: RILEM, 2012. p. 1-9. ISBN: 978-2-35158-132-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 138-143. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R. Replacement and relocation of reinforced frame columns. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 44-44. ISBN: 0-947644-70-9.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 2, s. 25-31. ISSN: 1213-8762.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M. Bonded Anchors in High Performance Concrete. In High Performance Structures and Materials VI. Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK: WIT Press, 2012. s. 449-454. ISBN: 978-1-84564-596-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical Analysis and Experimental Verification of Moment Resistance of Steel and Timber Beams Strengthened by External CFRP Composites. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6 (2012), no. 3, p. 168-178. ISSN: 1998-4448.
Detail

HOLOMEK, J. Spřažené plechobetonové desky s prolisovanými vruby pod různými typy zatížení. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

BENEŠOVÁ, A. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno: 2012. s. 149-154. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M. Experimental and Numerical Investigation of Composite Action of Steel Concrete Slab. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 143-147. ISSN: 1877-7058.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel beams strengthened by externally bonded CFRP reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing Services, 2012. p. 605-612. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Actual stresses in CFRP-reinforced composite timber beams. In Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 457-460. ISBN: 978-1-61804-110-4. ISSN: 2227-4359.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Design resistance of steel expansion anchors under shear loading derived using methods of design assisted by testing. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 103-108. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Utilization of recycled polyurethane granulate for thermal insulating materials production. Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials and Systems, 2012, vol. 1, no. 9, p. 119-124. ISSN: 2068-0783.
Detail

HORÁK, V.; HANZL, V. EUPALINŮV TUNEL/ŠTOLA NA OSTROVĚ SAMOS. Tunel, 2012, roč. 21, č. 3, s. 38-45. ISSN: 1211-0728.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On Some Solvable Difference Equations and Systems of Difference Equations. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. ID 541761, p. 1-11. ISSN: 1085-3375.
Detail

DOLEŽAL, O. Zkušenosti ze základních energetických analýz provozu ČOV. In Městské vody 2012. ARDEC s.r.o. Brno: ARDEC s.r.o., 2012. s. 141-148. ISBN: 978-80-86020-75-4.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM RECYKLÁTEM. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012-Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 242-247. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation–A Case Study. In AASRI Conference on Power and Energy Systems (PES 2012). Proceedings of a meeting held 4-5 September 2012, Hong Kong. AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. p. 14-19. ISBN: 9781627483759. ISSN: 2212-6716.
Detail

ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D MODEL KAPILÁRNÍHO TRANSPORTU VODY V PÓROBETONU. In Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA-CZ, 2012. s. 61-64. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M. ANALÝZA VLIVŮ LOKÁLNÍHO ZVÝŠENÍ VLHKOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ STŘECH ZIMNÍCH STADIONŮ. In Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA-CZ, 2012. s. 23-27. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. VÝVOJ A OVĚŘENÍ SOFTWARU PRO MODELOVÁNÍ SÁLAVÉ SLOŽKY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV. In Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA-CZ, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T. Polymer-modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 158-164. ISSN: 1022-6680.
Detail

TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 645, no. 2013, p. 164-167. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 2013, p. 172-175. ISSN: 1022-6680.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv pojivového systému betonu na mechanické vlastnosti tradičních betonů. In 19th Czech Concrete day/19. Betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 551-556. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s příměsí zeolitu. In XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 83-88. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

DIBLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M.; ŠUTÁ, Z. Asymptotic convergence of the solutions of a discrete system with delays. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2012, vol. 2012, no. 18, p. 4036-4044. ISSN: 0096-3003.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu. In Betonárské dni 2012, Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 331-336. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

DIBLÍK, J.; VÍTOVEC, J. Bounded solutions of delay dynamic equations on time scales. Advances in Difference Equations, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1687-1847.
Detail

HORÁK, D. Technologické centrum. In Královopolský tunel Brno. Brno: Doplněk, 2012. s. 158-173. ISBN: 978-80-7239-295-7.
Detail

ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations. In Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012). Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. p. 483-487. ISBN: 9781627480550. ISSN: 1660-9336.
Detail

BEREZANSKY, L.; BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. On a delay population model with quadratic nonlinearity. Advances in Difference Equations, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1687-1847.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. In Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012). 1. Hong Kong, China: The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2012. p. 1793-1801. ISBN: 978-988-15439-3-6.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Development of building elements with thermal insulation filler based on secondary raw material. Advanced Materials Research, 2012, vol. 649, no. 1, p. 147-150. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Spolehlivostní analýza železobetonového mostu v závislosti na stupni jeho degradace. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildongs. Bratislava, Slovenská republika: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-3786-9.
Detail

DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M. Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 253-255, no. 2013, p. 576-582. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour of composite externally CFRP-reinforced timber beams – stress analysis. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre-Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 320-325. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-concrete composite columns composed of high-strength materials – experimental analysis of buckling resistance. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, BALKEMA, 2012. p. 755-759. ISBN: 978-0-415-64342-9.
Detail

ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete. In Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Advanced Materials Research. Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 287-290. ISBN: 9783037855966. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 645, no. 01, p. 77-80. ISSN: 1022-6680.
Detail

CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s částečnou náhradou cementu zeolitem. In Maltoviny 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 43-47. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L. Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2012, vol. 9, no. 3, p. 339-347. ISSN: 1214-9705.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M. Active Tectonics in the Eastern Margin of the Bohemian Massif - Based on the Geophysical, Geomorphological and GPS Data. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2012, vol. 9, no. 3, p. 315-329. ISSN: 1214-9705.
Detail

DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3-4, s. 12-17. ISSN: 1213-7308.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. On the problems of actual behaviour and load-carrying capacity of steel anchor bolts subjected to repeated tension loading. In Recent Advances in Engineering – Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 273-276. ISBN: 978-1-61804-137-1. ISSN: 2227-4588.
Detail

SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 284, no. 1, p. 1247-1250. ISSN: 1662-7482.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure. Advanced Materials Research, 2012, vol. 651, no. 1, p. 274-279. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 281, no. 1, p. 585-588. ISSN: 1660-9336.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Solving Inverse Structural Reliability Problem Using Artificial Neural Networks and Small-Sample Simulation. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2012, vol. 15, no. 11, p. 1911-1920. ISSN: 1369-4332.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4665-6.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 634 - 638, p. 2707-2710. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification and Design of glass-FRP composite grids. Advanced Materials Research, 2013, vol. 664, no. 1, p. 696-701. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1210-4027.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro-Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L. Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. Landslides, 2014, vol. 10, no. 2, p. 15-27. ISSN: 1612-510X.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, FAST, 2013. s. 345-345. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

HOLOMEK, J. Smykové zkoušky spřažených plechobetonových desek. In 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

GOTTVALD, J.; KALA, Z. Sensitivity Analysis of Tangential Digging Forces of the Bucket Wheel Excavator SchRs 1320 for Different Terraces. Journal of civil engineering and management, 2012, vol. 18, no. 5, p. 609-620. ISSN: 1392-3730.
Detail

GOTTVALD, J.; KALA, Z. Analysis of the Stability Collapse of Half-Buried Storage Tank. In STABILITY of STRUCTURES XHI-th SYMPOSIUM Zakopane 2012. Zakopane, Poland: 2012. p. 267-274. ISBN: 83-914019-7-9.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Konsolidace vápenných omítek. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technolgy and Industry. Bratislava: 2013. s. 58-67. ISBN: 978-80-227-3991-7.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test. In 10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice. 2012. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. p. 40-50. ISBN: 978-80-7204-823-6.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Materials Based on Flax for Thermal Insulation andThermal Rehabilitation of Structures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 153-157. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2013. s. 277-280. ISBN: 978-80-89216-53-6.
Detail

SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 688, p. 146-152. ISSN: 1022-6680.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J. Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení. Technická literatura. Technická literatura. Brno: Litera Brno, 2013. 54 s. ISBN: 80-903586-5-9.
Detail

ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti provzdušněných betonů s náhradou cementu keramickým prachem. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 79-82. ISSN: 1210-4027.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Explicit general solution of planar linear discrete systems with constant coefficients and weak delays. Advances in Difference Equations, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-29. ISSN: 1687-1847.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K. The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal-Technical Properties of Filling Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 165-171. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Stanovení zatížitelnosti mostu z dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4 s využitím pravděpodobnostních metod. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 03, p. 176-179. ISSN: 1022-6680.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. ACOUSTIC PROPERTIES OF TRACK GRID WITH Y-SHAPED STEEL SLEEPERS. Akustika, 2013, vol. 19, no. 1, p. 14-24. ISSN: 1801-9064.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PÁLENÝCH JÍLŮ NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT. In Sborník příspěvků METAKAOLIN 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-4692-2.
Detail

HORÁK, V.; ŠRUBAŘ, J. NÁLEZ A LIKVIDACE PODZEMNÍHO PROSTORU POD RODINNÝM DOMKEM V BRNĚ. Tunel, 2012, roč. 21, č. 4, s. 90-94. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V. Činnost rady monitoringu během stavby. In Královopolský tunel Brno. 1. Brno: Doplněk, 2012. s. 265-269. ISBN: 978-80-7239-295-7.
Detail

LEITER, A. Vliv geometrie geotermálních vrtů na jejich tepelné vlastnosti. Nový Smokovec: 2012. s. 65-65. ISBN: 978-80-227-3721-0.
Detail

LEITER, A. Vliv odchylek geometrického uspořádání a tvaru vrtů na tepelné vlastnosti geotermálního systému. Mineralia Slovaca, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 185-190. ISSN: 1338-3523.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání simulací konstrukcí s vysokou tepelněakumulační schopností. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 730540-2:2011 a ČSN 730540-2/Z1:2012. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 9, s. 64-65. ISSN: 1213-0311.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Vliv tepelně akumulačních modulů na vnitřní mikroklima v testovací místnosti. In Sborník. 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno 19.-21.9.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 45-48. ISBN: 978-80-214-4536-9.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání stacionárních a nestacionárních simulací konstrukcí s vysokou tepelně akumulační schopností. In Simulace budov a techniky postředí 2012. Sborník 7. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2012. s. 107-111. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

OSTRÝ, M. Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 73 0540-2:2011 ČSN 730540-2/Z1:2012. In Sborník přednášek Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Materiály pro stavbu. Hradec Králové: René Růžička STAVOKONZULT, 2012. s. 95-98. ISBN: 978-80-904112-2-7. ISSN: 1213-0311.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R. Comparison of selected PCMs for building applications. In 10 th International Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning. Kobe: International Institute for Refrigeration, 2012. p. 303-308. ISBN: 978-2-913149-91-5.
Detail

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce s reflexní izolací. In Buildings and Enironment 2012 Proceedings. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 211-214. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Aktivace sádrové omítky s PCMs vodním chladícím okruhem. In Buildings and Environment 2012 proceedings. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 191-194. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. SNÍŽENÍ TEPLOTNÍ ZÁTĚŽE INTERIÉRU BUDOV. In Sborník anotací 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 77-77. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. PASIVNÍ CHLAZENÍ BUDOV S POUŽITÍM MATERIÁLŮ S FÁZOVOU ZMĚNOU. In Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 133-138. ISBN: 978-80-248-2879-4.
Detail

ZIMMERMANN, T.; HAIDER, K.; STRAUSS, A. STOCHASTIC MATERIAL PROPERTIES FOR DIFFERENT CONCRETE TYPES: An experimental investigation. In 10th International Probabilistic Workshop. Stuttgart, Německo: 2012. p. 357-365. ISBN: 978-3-921837-67-2.
Detail

KRAWTSCHUK, A.; ZIMMERMANN, T.; HAIDER, K.; STRAUSS, A.; ZEMAN, O. Development of a finite element model for masonry arch bridges incorporating stochastic material parameters. In 10th International Probabilistic Workshop. Stuttgart, Německo: 2012. p. 367-375. ISBN: 978-3-921837-67-2.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; KOŠÚTOVÁ, K. PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM. In Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2013. s. 24-27. ISBN: 978-80-87308-20-2.
Detail

ČERNÝ, M. POROVNÁNÍ DATOVÝCH STANDARDŮ PRO GIS A BIM. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-13. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

ČERNÝ, M. Digitální kartografie ve Spojeném království. Geodetický a kartografický obzor, 2012, roč. 58/100, č. 2, s. 32-36. ISSN: 0016-7096.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv minerálních příměsí na vývoj modulu pružnosti betonu. In 11. konference Technologie betonu 2013. ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 169-172. ISBN: 978-80-87158-33-3.
Detail

FEILHAUER, M.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Kmitání nového oběžného kola soustrojí PVE Dlouhé stráně. Brno, Česká republika: 2012. s. 151-160.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Aplikace lehkého plniva do správkových hmot. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 172-177. ISSN: 1211-3700.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Bricks built in Masonry: Influence of Sounding Techniques and Moisture on Ultrasonic Pulse Transmission Velocity During Parameter Determination. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 5, p. 200-209. ISSN: 1561-882X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-14. ISBN: 978-85-63406-30-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-15. ISBN: 978-85-63406-30-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. High-Strength Concrete - NDT with Rebound Hammer - Influence of Aggregate on Test Results. Nondestructive Testing and Evaluation, 2014, vol. 29, no. 3, p. 255-268. ISSN: 1058-9759.
Detail

ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Monitoring and analysis of reinforced concrete structure corrosion by Impact-echo method. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 2481-2485. ISBN: 978-80-905243-7-8.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. Discrete matrix delayed exponential for two delays and its property. Advances in Difference Equations, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1687-1847.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By-products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 7, p. 31-43. ISSN: 1561-882X.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; VANĚREK, J. STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH. In Construction materials, Zborník vedeckých prác. 1. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 115-119. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental Verification of the Behavior of Concrete Members with FRP Reinforcement Exposed to Fire. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-972-8692-84-1.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Long-term monitoring of the modulus of elasticity depending on the composition of the concrete. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: 2013. p. 2523-2527. ISBN: 978-80-905243-7-8.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures. Construction and building materials, 2013, vol. 47, no. 1, p. 1479-1487. ISSN: 0950-0618.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VÍTEK, L. Diagnostics of existing steel roof structures of sport stadiums. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, Singapore, 2013. p. 987-992. ISBN: 981-07-5354-3.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load-carrying civil constructions. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, 2013. p. 993-998. ISBN: 981-07-5354-3.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-to-concrete anchorage system reliability verified based on failure probability evaluated using test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, vol. 7(2013), no. 4, p. 379-387. ISSN: 1998-0140.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro-cement panels. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7(2013), no. 2, p. 145-153. ISSN: 1998-4448.
Detail

HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publications, 2013. p. 357-360. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED CONCRETE PANELS UNDER EFFECT OF FIRE. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel-Aviv: TECHNION printing unit, 2013. p. 557-560. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. INFLUENCE OF CONCRETE COVER ON THE ANCHORING LENGTH OF FRP REINFORCEMENT. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel-Aviv: TECHNION printing unit, 2013. p. 131-134. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Mineral lightweight renders of modified composition for final facade surface treatment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 405(2013), no. 08, p. 2806-2809. ISSN: 1660-9336.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the parameters of lightweight polymer-cement repair mortars exposed to high temperatures. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 395(2013), no. 08, p. 429-432. ISSN: 1660-9336.
Detail

HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa. Vinařský obzor, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 302-304. ISSN: 1212-7884.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. MEASUREMENT OF ACOUSTIC PROPERTIES OF ROAD SURFACES. Akustika, 2013, vol. 20, no. 2, p. 29-34. ISSN: 1801-9064.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate-based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 409-410, no. 09, p. 584-588. ISSN: 1660-9336.
Detail

APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics. PROMET– Traffic &Transportation, 2013, vol. 25, no. 2, p. 157-167. ISSN: 0353-5320.
Detail

VOLAŘÍK, T.; BAUMANN, H.; FRANCIS, O.; PÁLINKÁŠ, V.; KOSTELECKÝ, J. et al. The European Comparison of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011) in Walferdange, Luxembourg: results and recommendations. METROLOGIA, 2013, vol. 50, no. 3, p. 257-268. ISSN: 0026-1394.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Glass-Fibre-Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 58-62. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Concrete Reinforced by Glass-Fibre Mesh and Their Efficient Usage in Plated Façade Components Stiffened by Rib. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 67-72. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 368-370, p. 1503-1506. ISSN: 1660-9336.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM RŮZNÉHO PŮVODU. In Alternativní stavební pojiva sborník příspěvků semináře. Brno: 2013. s. 39-46. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; LUKAS, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU CIHELNÝM PRACHEM. In Alternativní stavební pojiva Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 31-38. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. s. 1-18. ISBN: 978-80-903925-3-3.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Study of the properties of the environmentally friendly insulation materials. In enviBUILD 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 435-439. ISBN: 978-3-03835-040-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The Use Acoustic Methods for Non-destructive Testing of High-temperature-degraded Cement-based Composite. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 1395-1399. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
Detail

CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. Using of Impact-echo Methods to Assessment of Reinforced Concrete Structures Corrosion. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 1400-1404. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv použitého plniva na tepelně-technické a fyzikálně-mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Sborník příspěvků semináře Alternativní stavební pojiva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 23-29. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2013. Praha: 2013. s. 58-64. ISBN: 978-80-02-02502-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 687, p. 391-396. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680-1.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, vol. 2014, no. 1, p. 79-83. ISSN: 2313-0555.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. p. 81-84. ISBN: 978-960-474-346-9. ISSN: 2227-4359.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Hygrothermal behavior of thermal insulating material based on technical hemp and its application in construction. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 1. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 1223-1226. ISBN: 978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. p. 637-642. ISBN: 978-4-86384-041-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of Concrete Structures Design with Environmental Aspects Inclusion. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. p. 643-650. ISBN: 978-4-86384-041-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength. In Advances in Cement and Concrete Technology in Africa. Berlin: BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-3-9815360-3-4.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; SOTIRIADIS, K.; PETRÁNEK, V. Use of Impact-echo Method to Test High-temperature Degraded Cementitious Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic Polymer Binder. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 11. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 238-241. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. STANOVENÍ TEPELNÉHO ODPORU REFLEXNÍCH IZOLACÍ LABORATORNÍM MEŘENÍM. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 76-76. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Use of Non-Destructive Ultrasonic Pulse Testing Methods in Evaluation of Brick Parameters. 3rd International Conference on Sustainable Construction Materials & Technologies (SCMT3). 1. Kyoto, Japonsko: Japan Concrete Institut, 2013. p. 1-10.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; PTICEN, F.; ROVNANÍKOVÁ, P. Pucolánová aktivita zeolitů. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3965-8.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M. Shear Tests of Composite Slabs, Experimental and Numerical Investigation. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Praha: Vědeckovýzkumná společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. p. 217-220. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; ŠVEDA, M. Dry Pressed Ceramic Body Based on Limestone Sludge and Granite Dust. INTERCERAM, 2013, vol. 62, no. 2, p. 95-99. ISSN: 0020-5214.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Study of durability of sprayed concrete. In Recen Researches in Business Administration, Product Design and Marketing. Recent Researches in Business Administration, Product Design and Marketing. 1. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 71-75. ISBN: 978-960-474-325-4. ISSN: 2227-460X.
Detail

HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non-destructive methods. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 63-68. ISSN: 1877-7058.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213-1962.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. The testing methodology of new developed steel temporary truss footbridge details in case of cyclic loading. In Recent Advances in Civil and Mining Engineering - Proceedings of the 4th European Conference of Civil Engineerinng (ECCIE '13). Advances in Mathematical and Computational Methods. Antalya, Turkey: WSEAS Press, 2013. p. 207-210. ISBN: 978-960-474-337-7. ISSN: 2227-4588.
Detail

ŠTRBA, M. On the Problems of Testing Methodology used in Case of the Temporary Steel through Truss Footbridge Development. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7, no. 2, p. 73-80. ISSN: 1998-4448.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; GOTTVALDOVÁ, J. Analýza hluku od silniční dopravy se zaměřením na kontakt kola s vozovkou. 1. 1. Brno: Cerm s.r.o., 2013. 104 s. ISBN: 978-80-7204-866-3.
Detail

JAROLÍM, T. SHRNUTÍ VLIVU CNT NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ. Sborník anotací konference Juniorstav 2014. první. Brno: 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M. Glue-Concrete interface of Bonded Anchor Experiment and Model. In VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013. Lisboa, Portugal: 2013. p. 89-94. ISBN: 9788494100482.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. Effect of Prestressed Embossments Under Various Types of Loading Using FEM Analysis. In VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013. Lisboa, Portugal: 2013. p. 338-346. ISBN: 9788494100482.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti-corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 876-879. ISSN: 1662-7482.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V. Automorphisms of Ordinary Differential Equations. Abstract and Applied Analysis, 2014, vol. 2014, no. ID 482963, p. 1-32. ISSN: 1085-3375.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. VLIV CIHELNÉHO PRACHU NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In JUNIORSTAV 2014 Sborník anotací. Brno: 2014. s. 302-302. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Timber beams with external strengthening based on CFRP and GFRP composites. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. I. London: Taylor & Francis Group, London, 2013. p. 2427-2432. ISBN: 978-1-138-00061-2.
Detail

COUFALÍK, P. Vlastnosti silničních asfaltů s určením vlivu stárnutí metodou RTFOT. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance. In 11th ICBM: International Conference Binders and Materials. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 184-187. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; KŘÍŽOVÁ, K. Application of alternative fillers in the cement-bonded particleboards structure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 319-322. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š. Usability of fly ashes from Czech Republic for sintered artificial aggregate. In Advances in Materials and Materials Processing IV. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 805-808. ISBN: 978-3-03835-014-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Comparison of Impedance Spectra of Concrete Recorded with Utilizing Carbon Transition Paste. In Binders and Materials 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 131-134. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

DVOŘÁK, K.; DOBROVOLNÝ, P.; GAZDIČ, D. Pozzolanic aktivity increase of recycled glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 125-128. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, M.; POSPÍŠILOVÁ, B.; VYHNÁLEK, R.; TOMANOVÁ, Š.; JIRÁT, M.; LUBAS, A.; VANĚK, P. BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297-5.
Detail

NISBET, N.; LOCKLEY, S.; ČERNÝ, M.; CAPPER, G.; MATTHEWS, J. Rule driven enhancement of BIM models. In eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction - Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling 2012. 1. 2012. p. 297-303. ISBN: 978-0-415-62128-1.
Detail

MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test. In 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 149-152. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 4, p. 437-442. ISSN: 1214-9705.
Detail

BUREŠ, J.; VÁVROVÁ, E. K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic. In Inžiniersko priemyselná geodézia 2013. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-227-4032-6.
Detail

CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z. Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace. In 48. geodeticke informační dny. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno, 2013. s. 1-15. ISBN: 978-80-02-02428-6.
Detail

HOŘEJŠ, M., CHLUP, M., BUREŠ, J. Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně. In Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2013. s. 111-120. ISBN: 978-80-02-02442-2.
Detail

VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO. In Juniorstav 2013. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

VÁVROVÁ, E. Automatizované monitorovací systémy a testování systému ATR. In Juniorstav 2013. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

CIKRLE, P.; BUREŠ, J., OLIVOVÁ, D. Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století. In K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918. ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 113-128. ISBN: 978-80-86413-66-2.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. The Stress Relaxation of Modified Bitumens. In Proceeding of The 13th Annual International Conference on ASPHALT, PAVEMENT ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE. 1. Liverpool: Liverpool Centre for Materials Technology, 2014. p. 1-14. ISBN: 978-0-9571804-4-4.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, T. Study of influence of fly ash character on its behaviour during clinkering process. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 200-203. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The using Wavelet transformation for acoustic response analysis. Akustika, 2014, vol. 21, no. 1, p. 40-47. ISSN: 1801-9064.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 36-42. ISSN: 0322-7154.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In METAKAOLIN 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 45-52. ISBN: 978-80-214-4881-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E. Analyzing of alternative raw materials for production of cement-bonded particleboards. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 108-111. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V. Effect of artificial lightweight aggregate on resistance of polymer cement mortars to extreme temperatures. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 161-164. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu. In TECHNOLOGIE BETONU 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 35-40. ISBN: 978-80-903806-4-6.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the internal approach to differential equations 1. The involutiveness and standard basis. Mathematica Slovaca, 2016, vol. 66, no. 4, p. 999-1018. ISSN: 0139-9918.
Detail

PILGR, M. K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle eurokódů. Konstrukce, 2014, roč. 13, č. 1, s. 88-91. ISSN: 1213-8762.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures. In INGEO 2014. 1. Prague: Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, 2014. p. 249-254. ISBN: 978-80-01-05469-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Reliability Based Structural Optimization For Concrete Structures Including Environmental Aspects. In The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai. Improving Performance of Concrete Structures. Mumbai: IMC-fib, 2014. p. 918-929. ISBN: 978-81-7371-919-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Historické konstrukce ztužené lany. Zprávy památkové péče, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 61-66. ISSN: 1210-5538.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes. Construction and building materials, 2014, vol. 2014, no. 54, p. 413-420. ISSN: 0950-0618.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M. RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2014, vol. 11, no. 3(175), p. 101-113. ISSN: 1214-9705.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The Influence of Physical-mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy By-products. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 06, p. 356-359. ISSN: 1307-6892.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P. EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS. In Non-Traditional Cement & Concrete V. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 179-182. ISBN: 978-80-214-4867-4.
Detail

DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Studium vlivu charakteru popílku na jeho chování během procesu slinování. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 304-308. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I.; VITULA, A. Method of error assessment in image classification. In 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Bulgaria: SGEM2014, 2014. p. 745-752. ISBN: 978-619-7105-12-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Technology of processing of enormous amounts of geografical data. In 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Bulgaria: SGEM2014, 2014. p. 917-924. ISBN: 978-619-7105-12-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Possibilities of Improvement of Image Classification via GIS Tools. In International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Assosiation, 2014. p. 96-102. ISBN: 0-470-85151-1. ISSN: 1314-0604.
Detail

ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Rebound hammer tests of calcium silicate bricks – effects of internal compressive stress on measurement results. In Recent Engineering Decisions in Industry. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 155-158. ISBN: 978-3-03835-168-9. ISSN: 1660-9336.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2014, vol. 14, no. 4, p. 495-511. ISSN: 1369-4332.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Acoustic Emission in Protected and Non-Protected Concrete During the First 24 Hours. In Architecture, Building Materials and Engineering Management IV. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: 2014. p. 1149-1152. ISBN: 978-3-03835-164-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 2014, no. 590, p. 363-367. ISSN: 1660-9336.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Selected Technological Factors Influencing the Modulus of Elasticity of Concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 6/2014, p. 557-559. ISSN: 1307-6892.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HOLÁK, M.; VAŠEK, T. Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 167-170.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. DESIGN AND NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL-SCALE TESTS. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures. Praha: 2014. p. 235-242. ISBN: 978-981-09-0077-9.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š. Workability assessment of the mixture for the production of cement-bonded particleboards with modified composition. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 77-80. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of parameters of new polymer-cement composites after exposure to extreme temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 81-84. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Influence of different types of fine aggregate to cement composites resistance to high temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 126-129. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8(2014), no. 7, p. 760-763. ISSN: 1307-6892.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K. Dielectric Spectral Differences for Concrete with Shredded Automobile Tires as an Admixture. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 186-189. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K. Characterization of Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate by Alternating Electric Field. In International Conference on Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 207-211. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Non–destructive Acoustic Testing of High-temperature Degraded Composite Cementations Materials Containing Rubber Aggregates and Ethylen Vinyl Acetate Polymer Binder. In International Conference on Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 334-338. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Determine the Compressive Strength of Calcium Silicate Bricks by Combined Non-Destructive Method. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1537-744X.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Quantification of Micro-cracks by Acoustic Emission Method during Setting and Hardening of Concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 199-202. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 3, p. 307-321. ISSN: 1214-9705.
Detail

MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 281-284. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 285-288. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Non-Destructive Tracking of Structural Changes of Concrete Mixtures During Thermal Stress. In Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 152-155. ISBN: 978-3-03835-197-9. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. High-temperature Degradation of Mortar Containing Rubber Aggregates and EVA Binder Evaluated by Impact-echo Method. In Advanced Development in Industry and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 2. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 272-275. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1662-7482.
Detail

ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D.; KUSÁK, I. Impact-Echo Methods to Assessment Corrosion of Reinforced Concrete Structures. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 268-271. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Thermal Stress of Building Materials Containing Plasticizer Characterised by Alternating Electric Field. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 149-152. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications INC., 2014. p. 257-260. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; ZERAYOHANNES, G.; GEBREYOHANNES, E. ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL-SCALE TESTS. In Eurosteel 2014. Neapol: ECCS, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-92-9147-121-8.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ACOUSTIC VIBRATION ANALYSIS OF A TIBETAN SINGING BOWL. Akustika, 2014, vol. 22, no. 2, p. 37-43. ISSN: 1801-9064.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; GEMRICH, J.; STANĚK, T. Potential to reduce CO2 emissions when producing hydraulic binders. Cement International, 2014, vol. 12/12, no. 4/2014, p. 76-84. ISSN: 1610-6199.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Calcium Silicate Bricks – Ultrasonic Pulse Method: Effects of Natural Frequency of Transducers on Measurement Results. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 9, p. 914-917. ISSN: 1307-6892.
Detail

DIBLÍK, J.; NOWAK, C.; SIEGMUND, S. A general Lipschitz uniqueness criterion for scalar ordinary differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2014, vol. 34, no. 2014, p. 1-6. ISSN: 1417-3875.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V. Studying of the Behavior of Thermal Insulation Materials Based on Natural Fibers for Incorporation into the Building Structure. In enviBuild 2014 Buildings and Environment. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 67-70. ISBN: 978-80-214-5003-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š. Study on the process of creating fly ash body. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 166-169. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČERNÝ, V. Utilization of bottom ash for sintered artificial aggregate. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 170-173. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Zkoučení a jakost. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2014. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High-temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis,s.r.o., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining. Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015, no. 1106, p. 41-44. ISSN: 1022-6680.
Detail

DIBLÍK, J.; CHUPÁČ, R.; RŮŽIČKOVÁ, M. Existence of unbounded solutions of a linear homogenous system of differential equations with two delays. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2014, vol. 19, no. 2014, p. 2447-2459. ISSN: 1531-3492.
Detail

TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D. Acoustic Testing of Reinforced Concrete Structure Corrosion. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). Dresden: German Society for Non-Destructive Testing, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-3-940283-63-4.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Vysoce teplotní degradace maltových kompozitů obsahujících částice pryže a Eva polymeru testovaných pomocí metody Impact- echo. In Defektoskopie 2014 Sborník příspěvků 44. mezinárodní konference. The e-Journal of Nondestructive Testing. 1. Praha: 2014. s. 129-134. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P. Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography. PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY 20–22 October 2014, Portoro`, Slovenia. Portorož, Slovenia: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, 2014. p. 121-121. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T. Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu. Sanace a rekonstrukce staveb 2014, 36. konference. Reprocentrum,a.s., Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 154-154. ISBN: 978-80-02-02539-9.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R. Possibilities of Dispergation of Carbon Nanotubes in Aquaeous Solution. nanocon 2014. Ostrava: Tager Ltd., 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M. The possibilities of determining the air content of cement composites using computed tomography and other methods. PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia. Portorož, Slovenia: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, 2014. p. 51-51. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P. Experimentální porovnání obsahu vzduchových pórů betonu s odlišným množstvím cementu pomocí mikroskopické analýzy. Sanace a rekonstrukce staveb 2014, 36. konference. Reprocentrum,a.s., Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 161-162. ISBN: 978-80-02-02539-9.
Detail

DIBLÍK, J.; KÚDELČÍKOVÁ, M. New explicit integral criteria for the existence of positive solutions to the linear advanced equation $\dot x(t) = c (t) x (t + \tau)$. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2014, vol. 38, no. 2014, p. 144-148. ISSN: 0893-9659.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O. Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production. In Special concrete and composites 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 168-172. ISBN: 978-3-03835-317-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. SLEDOVÁNI VLIVU MNOŽSTVÍ DISPERGOVANÉ SUSPENZE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ MALTY. 21. Betonářské dny 2014 Sborník příspěvků konference. Česká betonářská společnost ČSSI. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, roč. 8, č. 5, s. 74-78. ISSN: 1802-8535.
Detail

DIBLÍK, J.; DZHALLADOVA, I.; RŮŽIČKOVÁ, M. Stabilization of company’s income modeled by a system of discrete stochastic equations. Advances in Difference Equations, 2014, vol. 2014, no. 289, p. 1-8. ISSN: 1687-1847.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T. Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY Program and book of abstracts. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2014. p. 209-209. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Měření vlastností materiálů metodou MLS. In Defektoskopie 2014. Praha: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5035-6.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Measurement of Material Properties Using Deterministic White Noise. In XIth European Conference on NDT. The e-Journal of Nondestructive Testing. Praha: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J. Acoustic and Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibres Used in Floor Construction. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11, p. 749-752. ISSN: 1307-6892.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. Loading tests of selected details of temporary modular steel truss footbridge for pedestrians and cyclists. In Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Florence, Italy: WSEAS Press, 2014. p. 244-247. ISBN: 978-960-474-403-9. ISSN: 2227-4588.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. Solvability of nonlinear difference equations of the fourth order. Electronic Journal of Differential Equations, 2014, vol. 2014, no. 264, p. 1-14. ISSN: 1072-6691.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K. Influence of Dehydrating Solution Types on Technological Properties of Alpha-Hemihydrate. In Civil, Structural and Environmental Engineering III. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2014. p. 1907-1910. ISBN: 978-3-03835-358-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Indikátory výztuže - oživení tradiční metody. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOBROVOLNÝ, P. Influence of different grinding types on granulometry of recycled glass. In Construction Materials and Structures. Jihoafrická republika: IOS Press, 2014. p. 305-310. ISBN: 978-1-61499-465-7.
Detail

DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MAGRLA, R. The Use of FBC Ash for Preparation of Types of Hydraulic Binders Similar to Portland Cement. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11, p. 753-756. ISSN: 1307-6892.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Use of Recycled Aggregates in Current Concretes. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. (10)2014, p. 1008-1011. ISSN: 1307-6892.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Longitudinal Shear Analysis of Composite Slabs with Prepressed Embossments. Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 265-268. ISSN: 1022-6680.
Detail

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M. Composite Slabs with Prepressed Embossments – Longitudinal Shear Resistance. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 769, p. 289-293. ISSN: 1660-9336.
Detail

ČERNÝ, V. Influence of Firing Temperature on the Quality of Fly Ash Body. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 157-160. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; CARBOL, L.; ŠTEFKOVÁ, D. Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate and Polymer Binder Characterised by Alternating Electric Field. In XIth European Conference on NDT. The e-Journal of Nondestructive Testing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Study of the Potential Usage of Acoustic Emission to Railway Track Faults detection. In 11th European Conference on NDT. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5018-9.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M. Výzkum použitelnosti metody akustické emise pro diagnostiku železničních výhybek. In 44. mezinárodní konference Defektoskopie 2014. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2014. s. 51-57. ISBN: 978-80-214-5035-6.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí. In Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Study of Hydrothermal Behavior of Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibers. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 9, p. 950-953. ISSN: 1307-6892.
Detail

RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Toughness of brittle–matrix composites with heterogeneous reinforcement. In Procedia Materials Science. Procedia Materials Science. USA: ELSEVIER, 2014. s. 2168-2173. ISBN: 9781632669094. ISSN: 2211-8128.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L. Electric Properties of Concrete Hydration at Different Environment. In 12th WORKSHOP NDT 2014 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2014. p. 35-40. ISBN: 978-80-214-5099-8.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; VŠIANSKÝ, D.; BOHÁČ, M. Kalorimetrická a rtg difrakční analýza hydratačních reakcí portlandského cementu se zeolitem. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semináž. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 169-172. ISBN: 978-80-7395-784-1.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. p. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465-7.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 31-36. ISSN: 0322-7154.
Detail

COUFALÍK, P. Srovnání simulace laboratorního stárnutí asfaltových pojiv s reálnou situací. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

LEITER, A. SIMPLIFIED NUMERICAL MODEL OF THERMAL CONDUCTION AROUND THE GEOTHERMAL BOREHOLES AND ITS VERIFICATION BY PROGRAM FEFLOW. In 14th GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING (Conference Proceedings Volume II). International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 1 "Andrey Lyapchev" Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 2014. p. 791-798. ISBN: 978-619-7105-08-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

BÍLEK, P. Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In Sborník anotací konference Juniorstav 2015. Juniorstav. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. VLIV METALUPKU NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 279-279. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech. In Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 385-395. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH. In Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 14-20. ISBN: 978-80-905471-1-7.
Detail

HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M. Směsi pro injektáže sypaných hrází na bázi jílu a popílku. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-903925-3-3.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. High-temperature degradation confirmed by Impact-echo Method tested on Cementations Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic or Ethylene Vinyl Acetate Polymer Binder. In XIth European Conference on NDT. The e-Journal of Nondestructive Testing. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

KRÁLÍKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; CIKRLE, P. Vybrané vlastnosti kovaných kleští ze svářkového železa. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2015. s. 194-194. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches. In Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014). Řecko: 2014. p. 344-353. ISBN: 978-3-662-44653-9.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P. Effect of Concrete Mixture Composition on Acoustic Emission and Fracture Parameters Obtained from Three-point Bending Test. In Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publication, 2015. p. 152-155. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Plasters with decorative function containing alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 138-141. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 142-146. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. The development of sprayed concrete for extreme temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3-4, s. 17-19. ISSN: 1213-7308.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2014, vol. 2014, no. 12, p. 22-27. ISSN: 1802-2669.
Detail

MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 170-173. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 166-169. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 3-6. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders. cement-wapno-beton, 2015, vol. XX/LXXXII, no. 1, p. 11-24. ISSN: 1425-8129.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement-bonded Particleboards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 174-177. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J. Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória. In Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách. Bratislava: STU, 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-227-4257-3.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A. The analysis of the behavior of alkali-activated materials applied as a repair mortar. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1, no. 1, p. 50-55. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The development and testing of a new type of the temporary steel truss footbridge with closed cross-section. International Journal of Mechanics, 2015, vol. 9, no. 1, p. 173-180. ISSN: 1998-4448.
Detail

ELIÁŠ, J. Explanation of difference between sequentially linear solvers in damage mechanics. Computational Mechanics 2014. Špičák: 2014. p. 1-2.
Detail

KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; VEJVODA, S.; OMISHORE, A. Sensitivity Analysis of the Stress State in Shell Courses of Crude Oil Cylindrical Tanks. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-10. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification of Fatigue Resistance of Steel Expansion Anchors to Concrete Loaded by Cyclic Tensile Force with Regard to Particular Failure Modes. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 71-77. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 78-83. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Nonexistence of periodic solutions and S-asymptotically periodic solutions in fractional difference equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 257, no. 1, p. 230-240. ISSN: 0096-3003.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Initial Imperfections of Steel and Steel-Concrete Circular Columns. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 27-34. ISSN: 1991-8747.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Characteristic and Nominal Values of Steel Yield Strength and Their Influence on Design Resistance of Steel Structural Members. Materials Research Society symposia proceedings, 2014, vol. 2014, no. 1611, p. 61-67. ISSN: 0272-9172.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. 1. Santorini: WSEAS, 2014. p. 264-269. ISBN: 978-1-61804-241-5.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T. The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 3, p. 417-421. ISSN: 1580-2949.
Detail

MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1122, no. 1122.51, p. 51-54. ISSN: 1022-6680.
Detail

CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z. Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace. In Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 2014. s. 245-263. ISBN: 978-80-7037-249-4.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T. Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 1122. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 141-144. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P. Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission. In Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech publications, 2015. p. 47-50. ISBN: 978-3-03835-555-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; TIMČAKOVÁ, K. Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime. Advances in Materials Science and Engineering, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 1-5. ISSN: 1687-8434.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 639-643. ISSN: 1580-2949.
Detail

DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Development of Repair Mortars Based on Alkali Activated Materials for Application in Chemically Aggressive Surroundings. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 98-104. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered board materials based on recycled glass. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49 (2015), no. 4, p. 607-611. ISSN: 1580-2949.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T. Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 587-595. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. p. 664-679. ISBN: 978-960-99994-9-6.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; KIRNBAUER, J.; BRUCKNER, H. Permeability Measurement of High Performance Concrete at Elevated Temperature Employing a New Test Set-Up. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 288-293. ISBN: 978-80-87397-19-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; REIF, M. POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF MASONRY CONSTRUCTION FOR HIGH-RISK FLOOD AREAS. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 70-73. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Determination of Wheel and Guiding Forces on the Tracks. In EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. p. 203-206. ISBN: 978-80-261-0376-9. ISSN: 1662-7482.
Detail

ČERNÝ, V. Quality of the structure of ash bodies based on different types of ash. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 601-605. ISSN: 1580-2949.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M. The Shear Strength of Epoxy Adhesive used for Chemical Anchors. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1122, no. 1, p. 278-282. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. CERAMIC MASONRY UNITS INTENDED FOR THE MASONRY RESISTANT TO HIGH HUMIDITY. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 2015, no. 49, p. 817-820. ISSN: 1580-2949.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Comparison of dynamic young's modulus of elasticity values measured by ultrasonic pulse and resonance methods. In 12th Conference Silicate Binders 2014. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 193-196. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 201-204. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P. Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment. Copenhagen, Denmark: 2015. p. 1-8.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, M. Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 6, p. 883-888. ISSN: 1580-2949.
Detail

DIBLÍK, J.; CHUPÁČ, R.; RŮŽIČKOVÁ, M. Unbounded increasing solutions of a system of difference equations with delays. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 2015, no. 251, p. 489-498. ISSN: 0096-3003.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure. In Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 57-62. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1662-8985.
Detail

Ing. Jiří Bureš Ph.D, Ing. Eva Vávrová. K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic. In Konference IPG 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-4032-6.
Detail

BÍLEK, P.; PAZDÍREK, O.; RUPP, D. Návrh kontrolního geotechnického monitorovacího systému primárního kolektoru v Brně. In Sborník anotací konference Juniorstav 2016. Juniorstav. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HLÁSKOVÁ, M. HODNOCENÍ POMĚRU JASU MÍSTA ZRAKOVÉHO ÚKOLU K JASU BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ VE ŠKOLNÍCH UČEBNÁCH. In 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016. 2016. s. 1-6. ISBN: 9788021453111.
Detail

Kaczmarek, A., Cacoń, S., Weigel, J. Recent Relative Vertical Movements in the Tectonic Zone of the Sudety Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2016, vol. 13, no. 2, p. 177-184. ISSN: 1214-9705.
Detail

FEILHAUER, M.; SALAJKA, V. Vibration of the new turbine runner of the pumped-storage hydro power plant at Dlouhé Stráně. Engineering mechanics 2014, 2014, vol. 2014, no. 6, p. 411-423. ISSN: 1805-8248.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, T. Composites based on inorganic matrices for exterme exposure conditions. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50 (2016), no. 1, p. 147-151. ISSN: 1580-2949.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J. Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks. In EAN 2014. Mariánské Lázně, Česká republika: 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-261-0376-9.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Long-term Durability of Modified Wood-polymer Composite to alternate the Solid Wood External Application. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 165-168. ISSN: 1662-8985.
Detail

PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. 7th Architecture in Perspective. In 7th Architecture in Pespective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 46-47. ISBN: 978-80-248-3802-1.
Detail

ČEKON, M.; ROVNANÍK, P.; INGELI, R. Optical advances in the field of selected solar technologies for exploitation in building energy efficiency. The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, 2016, vol. 2015, no. 1, p. 723-735. ISSN: 2186-2311.
Detail

J.Šírková;P.Dýr a kol. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2016. Zemědělský kalendář 2016. 168. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2015. ISBN: 978-80-904388-6-6.
Detail

DÝR, P.; DOROTJAKOVÁ, I. a kol. ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY ARCHITEKTÚRY STU. ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU, 2016, roč. 21, č. 2, s. 1-54. ISSN: 1335-2679.
Detail

PÁCHA, P.; STEHLÍK, D. Laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení a shrnutí ve výzkumné zprávě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, 2016. s. 1-28.
Detail

J.Šírková;P.Dýr a kol. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017. 169. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2016. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-1-1.
Detail

PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kol. 8th Architecture in Perspective. In 8th Architecture in Pespective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 1-258. ISBN: 978-80-248-3940-0.
Detail

RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK. MM Science Journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1654-1658. ISSN: 1805-0476.
Detail

HORÁČEK, M. Dějiny architektury jako ateliérová disciplína?. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Martin Horáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. s. 85-101. ISBN: 978-80-214-5337-1.
Detail

HORÁČEK, M. Anna Holešovská, Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Hana Kovářová, Způsoby osvětlování různých druhů místností v bytě. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Architektura - mezi uměním a řemeslem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. ISBN: 978-80-214-5337-1.
Detail

HORÁČEK, M. Recenze článku: Šárka Koukalová, Přenesené pavilony z celonárodních výstav z konce 19. století. Praha: Národní památkový ústav, 2016. s. 1-2.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 55-60. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

GÁBROVÁ, L. Analýza požadavků na minimální odstupové vzdálenosti mezi bytovými domy z hlediska denního osvětlení. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

NOVÁK, M. Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

Geržová Y.; Dýr P.; Matoušková P.; Lukeš J.; Palík V.; Viskup M. Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice. Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice. Brno: FAST VUT Brno, Ústav architektury, 2017. ISBN: 978-80-217-5458-3.
Detail

NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E. Poruchy šikmé střechy ZŠ. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 05/2016, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1213-0311.
Detail

NOVOTNÝ, M. Postup měření vnitřního mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře. In Sborník konference Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5462-0. ISSN: 1190-1535.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the internal approach to differential equations 3. Infinitesimal symmetries. Mathematica Slovaca, 2016, vol. 66, no. 6, p. 1459-1474. ISSN: 0139-9918.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. Report on the Absolute Differential Equations I. Advances in Analysis, 2017, vol. 2, no. 1, p. 41-61. ISSN: 2518-3680.
Detail

GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K. Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 319-324. ISSN: 1877-7058.
Detail

KOZÁK, P.; BALCIERÁKOVÁ, M. Low-Noise Wearing Courses in Urban Areas of Pardubice City. International Journal of Advanced Information Science and Technology (IJAIST), 2017, vol. 6, no. 3, p. 9-14. ISSN: 2319-2682.
Detail

KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ŠTAINBRUCH, J. Comparison of results of measuring by current NDT methods with results obtained through a new device for wood mechanical resistance measuring. In STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS, VOLS 1-3. Wroclaw: DOLNOSLASKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE-DWE, 53-204, WROCLAW UL OJACA BEYZYMA 20 B, WROCLAW, 00000, POLAND, 2012. p. 2035-2043. ISBN: 978-83-7125-216-7.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů. In 45. konference ZS Brno 2017. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2017. s. 109-114. ISBN: 978-80-87920-05-3.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; KALA, Z., SKUODIS, Š,; NORKUS, A; ŽILIONIENE, D. Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2017, vol. 12, no. 3, p. 145-153. ISSN: 1822-427X.
Detail

GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 27-32. ISSN: 0585-430X.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. The symmetry reduction of variational integrals, complement. Mathematica Bohemica, 2018, vol. 143, no. 6, p. 601-624. ISSN: 0862-7959.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V. The symmetry reduction of variational integrals. Mathematica Bohemica, 2018, vol. 143, no. 3, p. 291-328. ISSN: 0862-7959.
Detail

ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; OMAR, L. Modeling of Radiators with Mass Flow Control. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 667-675. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
Detail

MRAVCOVÁ, L.; BITTENCOURT-MORÉ F.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 2018. p. 44-44.
Detail

YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 4-10. ISSN: 0585-430X.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J. The Protection of Masonry Blocks with Using Hydrophobization Before Load Due to Increased Moisture. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, vol. 8, no. 6, p. 2435-2442. ISSN: 2088-5334.
Detail

SOTIRIADIS, K.; GUZZI, S. G.; MÁCOVÁ, P.; VIANY, A.; DVOŘÁK, K.; DRDÁCKÝ, M. Thermal Behavior of an Intumescent Alkaline Aluminosilicate Composite Material for Fire Protection of Structural Elements. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 2019, vol. 31, no. 6, p. 1-9. ISSN: 1943-5533.
Detail

REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. MOŽNOSTI ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
Detail

VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob kontinuálního měření hmotnostních úbytků cementových kompozitů v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí a zařízení k provádění tohoto způsobu. 304898, patent. (2014)
Detail

SZOLONY, T.; ŠIKULA, O.; Tomton s.r.o., VUT v Brně: Устройство для нагрева и охлаждения, в частности, для водяного центрального отопления. RU181093U1, patent. (2018)
Detail

SZOLONY, T.; ŠIKULA, O.; Tomton s.r.o., VUT v Brně: Устройство для кондиционирования воздуха, в частности, предназначенное для центрального водяного отопления. RU181090U1, patent. (2018)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; VUT v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Kombinovaná ovíjená výztuž z kompozitních materiálů. 26064, užitný vzor. (2013)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2013_1; Přípravek pro měření pohltivosti nekruhových vzorků metodou akustické impedanční trubice pro frekvence od 50 Hz do 1.8 kHz. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_1. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: certifikát; Zákrytové desky. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.; LUŇÁČEK, M.: SH-PV/AM; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - PV/AM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; ČERNÝ, M.; SUKUP, J.: GIS-NL; Geoinformační systém pro Smart Regions - Nový Lískovec. GIS laboratoře Smart Regions (část Nový Lískovec). (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

SMUTNÝ, J.: FV_2013_3; Přípravek pro měření pohltivosti nekruhových vzorků metodou akustické impedanční trubice pro frekvence od 500 Hz do 6.4 kHz. ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_3. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.: SH-CSG; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CSG. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I.; BUREŠ, J.: VUT HS12 3570212101; Klasifikace údajů o uložení inženýrských sítí a zařízení pod určitými typy povrchů terénu. Fakulta stavební, Veveří 95, Brno. (ověřená technologie)
Detail

VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; ČERNÝ, M.: LIFER; Interaktivní mapa pro posouzení ekologických záteží. autorizovaný web (www.egar.admas.eu/sako). URL: http://www.egar.admas.eu/sako. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

VOLAŘÍK, T.: MAP BG; Mapa Bouguerových anomálií na území města Brna. R510. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: spřahovací FRP prvky; Kompozitní spřahovací prvky. VUT v Brně Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
Detail

RUBINA, A.; TESAŘ, Z.: Software pro bazeny; Speciální software pro návrh a výpočet bazénových jednotek. http://www.remak.eu/cz/podpora/software. URL: http://www.remak.eu/cz/podpora/software. (software)
Detail

DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-480; Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Poříčí. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (funkční vzorek)
Detail

JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-420; Technologie výroby pórobetonu pevnostní třídy P2-420 s využitím fluidních popílků. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E.: P2-420; Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu třídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov. (funkční vzorek)
Detail

HIRŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: Konference Building Efficiency 2012. Praha (07.06.2012)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: 2nd International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering. Taipei (31.05.2014)
Detail

DOLEŽALOVÁ, J., ŠMÍDOVÁ, O., HIRŠ, J.: Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách. Kongresové centrum BVV, Brno (23.04.2013)
Detail

Link