Project detail

Termodynamická analýza procesů spalování a zplyňování biopaliv

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

On the project

V důsledku své geografické polohy má ČR svůj největší potenciál obnovitelných energetických zdrojů v biomase. Vedle lesní těžby a odpadů z dřevařské výroby lze využít též cílené pěstování energetických plodin s možností využívání neobdělané zemědělské půdy, což přináší i vytváření nových pracovních příležitostí na venkově. Akční plán Evropské unie pro biomasu z roku 2005 zdůrazňuje využívání biomasy nejen k samostatné výrobě elektrické energie, ale též k využití v kogeneračních jednotkách a pro vytápění. Záměrem projektu jsou návrhy a termodynamická analýza tepelných oběhů pro energetické využívání biomasy na bázi spalování a zplyňování. K analýze bude využito dat z experimentálních zařízení na VUT v Brně a VŠB TU Ostrava. Cílem analýzy je stanovení tepelných účinností oběhů a optimalizace jejich parametrů. K provoznímu využití bude navržena a na experimentálních zařízeních ověřena aparatura k měření důležitého parametru biomasy - obsahu vody.

Description in English
The Czech Republic has the greatest potential of renewable energy sources in biomass due to its geographical position. The action plan of the European Union for biomass in 2005 emphasizes utilization of biomass not only for production of electric energy,but also in cogeneration technologies and heating. The goals of the project are designs and thermodynamic analysis of the thermal cycles for energetic utilization of biomass on the basis of combustion and gasification. The data obtained from the experimental facilities at Brno University of Technology and Technical University of Ostrava will be used for the analysis. The purpose of the analysis is the assessment of thermal efficiencies of the cycles and optimization of their parameters. The device, used for the measurement of a very important parameter of biomass (the content of water), will be designed and experimentally examined for its operational use.

Keywords
biomasa, spalování, zplyňování, efektivnost

Key words in English
biomass; combustion; gasification; efficiency

Mark

GA101/09/1464

Default language

Czech

People responsible

Ochodek Tadeáš, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2009-01-01 - 2011-12-31)
Dept. of Power Engineering
- (2009-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J. Měření vlhkosti biomasy. In Energie z biomasy X. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 6-12. ISBN: 978-80-214-4027-2.
Detail

MOSKALÍK, J.; LISÝ, M.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M. TERMICKÉ ZPLYŇOVÁNÍ STÉBELNIN A JEJICH VLASTNOSTI. In ERIN 2009 - Sborník přednášek (vydáno na CD). ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 84-93. ISBN: 978-80-248-1982-2.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In ERIN 2010, sborník příspěvků. Plzeň: 2010. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-866-4.
Detail

BALÁŠ, M.; ŠTELCL, J.; LISÝ, M. The Effect of Temperature on the Gasification Process. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 4, p. 7-11. ISSN: 1210-2709.
Detail

BALÁŠ, M.; SKÁLA, F.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Kovové katalyzátory - cesta k čistému plynu ze zplyňování biomasy. In Erin 2010, sborník abstraktů. Plzeň: 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-866-4.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Biomass gasification gas cleaning. ERIN 3, 2010, vol. 3, no. 2, p. 32-39. ISSN: 1337-9089.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Temperature and pressure effect on gasification process. In Advances in Fluid Mechanics & heat & Mass Transfer. Atheny: WSEAS Press, 2012. p. 198-202. ISBN: 978-1-61804-114-2.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In Energetika a biomasa 2010, sborník přednášek z konference. Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 157-164. ISBN: 978-80-01-04523-7.
Detail