Project detail

Metody digitalizace signálů pro moderní senzory

Duration: 03.03.2008 — 31.12.2010

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na studium a vyhodnocení moderních metod digitalizace a zpracování signálu v měřicích senzorech zejména tlaku. Senzory ve stále větší míře vyžadují minimalizaci napájecího příkonu a efektivní zpracování měřicích signálů s digitalizací na více bitů. Zkoumané a vyvíjené digitálně analogové a analogově digitální převodníky musí splnit požadavky na nejperspektivnější struktury v oboru návrhu integrovaných obvodů v submikronových technologiích. Budou zkoumány také moderní metody digitalizace analogových signálů postavené na využití technik spínaných kapacitorů a spínaných proudů. Při realizaci digitálních a analogových integrovaných obvodů bude kladen velký důraz na snižování napájecího napětí, které je současně spjato s pokroky v technologii a zmenšováním tranzistorových struktur, jedná se o obvody nízkonapěťové a nízkopříkonové (low-voltage a low-power). Například senzory tlaku představují klíčové prvky pro bezpečný provoz různých průmyslových výrobků, systémů a technologií. Pro validaci technik budou realizovány funkční vzorky převodníků v provedení ASIC v IMEC v Belgii, které budou implementovány do senzorů tlaku. Výsledky budou publikované na mezinárodních konferencích a v časopisech.

Description in English
Proposed project is focused to research and evaluation of method to digitizing and signal processing for sensor measurement especially pressure sensors. Recently sensors demand minimization of power consumption and effective measuring signal processing with digitizing in order to increasing bit resolution. Research and development of digital to analog and analog to digital converters have to fulfil requirements as most perspective structure in branch of design integrated circuits in submicron technologies. In frame of project the new modern methods of digitizing will be researched with switched-capacitor and switched-current technique. During digital to analog and analog to digital converter realization is demand for power supply reducing, which is tied with technology improvements and miniaturizing of transistor structures in recent design of digital and analog ICs. They are so-called low-voltage and low-power ICs. For example pressure sensors are crucial elements for safe operations in various industrial products, systems technologies. Function samples of designed converters in ASIC realization from IMEC Belgium will be utilized for technique validation. These samples will be implemented into pressure sensors. The results will be continuously presented on international conferences and in prestige science journals and special monographs.

Keywords
analogově-digitální převod, převzorkování, kvantovací proces, senzor, technika spínaných kapacitorů

Key words in English
analog-digital conversion, oversampling, quantisation, sensor, switched-capacitor technique

Mark

GA102/08/1116

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2007-04-02 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2007-04-02 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2007-04-02 - 2010-12-31)

Results

HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. The integrated unit for MEMS based pressure measurement. In Proceedings of ICONS 2009 Fourth International Conference on Systems. France: IEEE, 2009. p. 100-103. ISBN: 978-1-4244-3469-5.
Detail

HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH 1,5 AND 2,5 BIT RESOLUTION - CASE STUDY. In Proceedings on 15th International EDS Conference 2008. Brno: IMAPS CZ/SK, 2009. p. 326-332. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

FUJCIK, L. Metodika návrhu integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu. 2010. s. 1-115.
Detail

PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Evaluation of the Delta-Sigma modulator coefficients by MATLAB parallel processing. In Matlab - Modelling, Programming and Simulations. SCIYO.COM edition. India: SCIYO, 2010. p. 193-210. ISBN: 978-953-307-125-1.
Detail

PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; ZAPLETAL, P. Evaluation of the delta-sigma modulator coefficients by genetic algorithm. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, vol. 2010, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; VRBA, R. DESIGN OF THE 1.5 AND 2.5 BIT MDAC - APPLICATION OPPORTUNITIES. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2008, vol. 2008, no. 4, p. 26-30. ISSN: 1802-4564.
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R. New CMOS potentiostat as ASIC for several electrochemical microsensors construction. MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2010, vol. 2010, no. volume 27 n. 3, p. 3-10. ISSN: 1356-5362.
Detail

HÁZE, J.; LAŽA, M.; BOHRN, M. MATCHING IN MILLER OTA: CASE STUDY. In Proceedings on 15th International EDS Conference 2008. Brno: IMAPS CZ/SK, 2009. p. 341-346. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Multi-Core Computing Unit for Artificial Neural Networks in FPGA Chip. In ICINCO 2009 6th International Conference on Informatics in Control, Automationa and Robotics Proceedings Volume 1 - Inteligent Control Systems and Optimization. 1. Portugal: INSTICC PRESS, 2009. p. 149-152. ISBN: 978-989-8111-99-9.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L. Efficient FPGA Implementation of Linear Interpolation. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2010. p. 36-40. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. MATLAB SIMULINK MODEL OF PIPELINED ADC INCLUDE ERRORS ARISING IN SC TECHNIQUE. In Proceedingds of IMAPS CS International Conference EDS 2010. Brno: IMAPS CZ/SK, 2010. p. 150-155. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; VRBA, R. NÁVRH 1,5 A 2,5 BITOVÉ STRUKTURY DÍLČÍHO BLOKU ŘETĚZOVÉHO PŘEVODNÍKU DA. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 2009 (65), č. 2, s. 23-27. ISSN: 0037-668X.
Detail

FUJCIK, L.; HÁZE, J.; VRBA, R.; MICHAELI, L. Sensor Signal Digitization Utilizing a Band-Pass Sigma-Delta Modulator. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2009, vol. E92-C, no. 6, p. 860-863. ISSN: 0916-8524.
Detail

HÁZE, J.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; MICHAELI, L. The Utilization of Novel Bandpass Sigma-delta Modulator for Capacitance Pressure Sensor Signal Processing. Radioengineering, 2008, vol. 2008, no. 4, p. 79-85. ISSN: 1210-2512.
Detail

VRBA, A.; PROKOP, R. Fully integrated OTA-C filter tunable by controlled transconductance parameter. Electronics, 2009, vol. 3, no. 2, p. 77-79. ISSN: 1313-1842.
Detail

FUJCIK, L.; VRBA, R.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BP ADC; Integrovaný obvod ASIC - dilčí bloky modulátoru sigma-delta. U4/217. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, M.; HÁZE, J.: BB-003; Měřicí testovací zařízení Band-Pass Sigma-Delta modulátoru. U4-217. (prototyp)
Detail

HÁZE, J.; PANÁČEK, J.: DAC 1.2; Testovací a měřicí deska pro AD a DA převodníky. U4 - 217. (funkční vzorek)
Detail

HÁZE, J.; PANÁČEK, J.: ADDA 1.2; Programové vybavení pro vyhodnocování parametrů převodníků AD a DA. U4 - 217. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/MTVP/. (software)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.: u-konduktometr; Integrovaný CMOS u-konduktometr pro měření moderních elektrochemických senzorů. U4-217. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.: SDADC; 14-bitový převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. T10/6.27. (funkční vzorek)
Detail