prof. Ing.

Rostislav Drochytka

CSc., MBA, dr. h. c.

FCE – Head of department

+420 54114 7500, +420 54114 8060
drochytka.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

Projects

 • 2020

  Pokročilé metody sledování mikrostruktury a chemické odolnosti polymerních hmot využívajících druhotné suroviny včetně solidifikátů , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Vývoj nové chemicky odolné hmoty pro rubovou injektáž kanalizačních stok s využitím vybraných druhotných surovin, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výzkum možnosti substituce pojivové složky vápeno-silikátových kompozitů pomocí alternativních surovin, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium fyzikálně-mechanických vlastností novodobých silikátových a polymerních kompozitů se zaměřením na sledování objemových změn, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium vlastností kompozitních materiálů pro bezvýkopové renovace potrubí metodou CIPP, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilé materiály a technologie - ADMATEC, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium využití druhotných surovin pro lehké malty, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Studie tobermoritu za účelem tvorby srovnávací databáze pro pochopení změn v mikrostruktuře vápenosilikátových kompozitů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Studium možností využití vhodných druhotných surovin pro optimalizaci silikátové stříkané směsi, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výzkum speciální polymerní nátěrové hmoty s využitím nebezpečných odpadů a druhotných surovin, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výzkum možnosti maximálního využití druhotných surovin a pórobetonové drtě v technologii výroby pórobetonu , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP, zahájení: 15.06.2018, ukončení: 14.06.2020
  Detail

  FV30239, Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV30327, Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Vliv příměsi druhotných surovin na vlastnosti autoklávovaného pórobetonu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Ověření různých typů křemičitých surovin pro syntézu tobermoritu ve vápenosilikátových kompozitech, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Vliv substituce cementu druhotnými surovinami na vlastnosti vysoceodolného silikátového kompozitu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Studie využitelnosti zemin z výkopových prací a možnost jejich úpravy formou ztekucení, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Vývoj vysoce odolného správkového kompozitu pro rekonstrukce objektů z taveného čediče s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Výzkum speciální spárovací hmoty na polymerní bázi s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Stabilizace amonných sloučenin v popílcích po SNCR a jejich využití pro výrobu autoklávovaného pórobetonu , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  FV20149, Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  FV20303, Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Vývoj nové technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TH02020415, Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Experimentální prověření možnosti využití popílků kontaminovaných vlivem DeNOx technologie do polymerních správkových hmot, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  FV10284, Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  FV10118, Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  VÝVOJ NOVÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH VLÁKEN Z VÝROBY HYDROIZOLACÍ, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Samozhutnitelné zálivky jako zpětná forma využití zemin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výzkum a vývoj zálivkových a reprofilačních materiálů na polymerní bázi s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  TH01030054, Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu, zahájení: 20.04.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Zvýšení užitných vlastností pórobetonu úpravou autoklávovacího režimu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Stanovení účinnosti gelové infuzní clony v rúzných stavebních materiálech prostřednictvím zděných pilířů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  TA04010425, Komplexní systém speciálních správkových hmot s využitím druhotných surovin pro průmyslové provozy, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA04010143, Výzkum a vývoj nového systému podlah na silikátové bázi pro extrémní mechanické a chemické zatížení, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Vývoj zateplovacího systému s izolačním jádrem z konstrukčního pórobetonu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  VLIV VLHKOSTI CIHELNÉHO ZDIVA NA ÚČINNOST HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium mikrostruktury pórobetonu v závislosti na jeho surovinovém složení, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Studentská laboratoř pro studium dynamických účinků deformací stavebních hmot, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium vlivu vyšší teploty na vlastnosti nového tepelně-izolačního materiálu na silikátové bázi, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vývoj nedestruktivní metody pro detekci inhibitorů koroze v železobetonových konstrukcích, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Možnosti testování nových receptur pórobetonu bez nutnosti autoklávování, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  EE2.4.31.0012, OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 31.05.2014
  Detail

  FR-TI4/335, Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází , zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/270, Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/332, Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj unikátního stěrkového systému pro ochranu a opravy železobetonových konstrukcí , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vývoj a výzkum progresivních ochran betonových konstrukcí proti vlivu agresivních činitelů na mikrostrukturu a trvanlivost , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Implementace výuky trvanlivosti pórobetonu do předmětu Trvanlivost stavebních materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rozšíření laboratoře pro praktickou výuku struktury materiálů a jejich tepelně-technických vlastností, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/290, Ucelený systém materiálů nové generace pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie inhibitorů koroze, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI3/742, Systém lehčených hmot pro dokončování staveb s druhotnými surovinami, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI3/727, Pokročilá technologie pórobetonu na bázi průmyslových odpadů pro energeticky úspornou výstavbu , zahájení: 01.03.2011, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Vývoj nových hmot pro ETICS s využitím alternativních tepelných izolantů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Využití metody měření elektrického odporu pro ověření působení migrujících inhibitorů koroze ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zvyšování tepelné odolnosti pórovitých betonů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Soubor zkušebních metod pro kameniva k ověření vhodnosti použití v lehčených stavebních hmotách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01021418, Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium dodatečně aplikovaných hmot pro sekundární ochranu stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Celkové zvýšení povědomí o nových progresivních stavebních systémech pro sanace betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/341, Vývoj progresivní solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů v nové materiály, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI1/376, Nové typy kompozitů na bázi tuzemských surovin pro zesilování stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšenou požární odolnost, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 29.12.2012
  Detail

  FR-TI2/653, Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum trvanlivosti a účinnosti solidifikačních receptur určených pro zneškodnění nebezpečných odpadů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Využití metody infračervené spektroskopie pro ověření trvanlivosti a odolnosti ochranných nátěrových hmot na beton., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Progresivní využívání druhotných surovin a inovace pří výrobě průmyslových podlah, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FR-TI2/351, Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI2/340, Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI2/339, Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  Inovace laboratoře pro praktickou výuku mikrostrukturní analýzy pokročilých materiálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA103/09/0016, Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovovaných obvodových plášťů na bázi pórobetonu zaměřená na problémy trvanlivosti, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GA103/09/1935, Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  FT-TA5/092, Komplexní systém povrchů podlah s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.07.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA5/036, Management rizika, spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zahájení: 01.05.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA5/147, Sintrované prvky s druhotnými surovinami pro vytváření povrchových úprav stěn a podlah, zahájení: 01.05.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  FT-TA4/013, Výzkum a vývoj speciálních plynotěsných hydroizolačních nátěrů a stěrek proti průniku ekologicky nebezpečných látek., zahájení: 01.05.2007, ukončení: 30.12.2010
  Detail

 • 2006

  Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě, zahájení: 06.03.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  FT-TA3/139, Komplexní systém sanace defektů v zeminách za rubem stavebních konstrukcích novými injektážními hmotami z druhotných surovin, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  FT-TA3/137, Pokročilé technologie likvidace průmyslových odpadů solidifikací, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  FT-TA3/148, Výzkum a vývoj diagnostiky povrchů pozemních komunikací s návrhem řešení metodiky údržby a oprav pro správce pozemních komunikací v ČR, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Rozvoj FAST s ohledem na požadavky stavební praxe, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  COncrete Railtrack Panels for TUnnel Safety, zahájení: 01.11.2005, ukončení: 31.05.2008
  Detail

  FT-TA2/078, Aplikace druhotných surovin v betonu za účelem zvýšení užitných vlastností betonových prefabrikátů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  FT-TA2/076, Progresivní kompozice hmot a prvků pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GD103/05/H044, Stimulace vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové inženýrství, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  MSM0021630511, Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  FI-IM2/183, Nové technologie výroby a užití kameniva ze spékaných popílků, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  1H-PK/43, Výzkum a vývoj systému ochrany proti škodlivému ionizujícímu záření s využitím odpadních surovin, zahájení: 01.05.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Systém celoživotnho vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Buiding Materials from Waste Materials and their Durability, zahájení: 22.07.2002, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Erforschung von neuen Baustoffen unter Verwendung von Abfallstoffen und ihrer Beitrag zur Umwelt , zahájení: 01.01.2002
  Detail

 • 2001

  GA103/01/0314, Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetonových konstrukcích, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 1999

  MSM 261100008, Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1996

  VS96107, Výzkum využití vybraných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot a dílců, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1900

  LP0055, Naučný videopořad využití výsledků projektu Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí a vliv na jejich trvanlivost, zahájení: 01.01.1900
  Detail