13.12.2017: workshop JAK ZVÝŠIT UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V PRAXI

Za podpory Asociace pro zahraniční investice se dne 13. 12. 2017 na VUT v Brně uskutečnil workshop „Jak zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi“.

Úvodní slovo přednesl prorektor VUT v Brně, prof. Lubomír Grmela a Ing. Kamil Blažek, ředitel Asociace pro zahraniční investice. Dle programu následovaly prezentace ředitele Technologické agentury ČR, Ing. Petra Očka, Ph. D. a zástupce Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., Ing. Mikuláše Pýchy. Celým workshopem provedl, v rámci řízené diskuse, Ing. Jiří Navrátil, Ph. D. z Direct People s.r.o.

Workshop splnil bezezbytku deklarovaný obsah. Účastnici, z výzkumných organizací i z průmyslových podniků, získali z úvodních přehledových přednášek informace o podílu Technologické agentury na aplikovaném výzkumu, který podporuje několika projektovými programy předurčenými k implementaci nových postupů a myšlenek do praxe na základě kolaborativní spolupráce, od zástupce EGAP pak přehled možností, jaké jsou eventuality pomoci s bezpečným financováním při exportu nových produktů a technologií“, uvedl prorektor prof. Lubomír Grmela.

Ve druhé části workshopu byly představeny vybrané projekty, na kterých Vysoké učení technické spolupracuje s průmyslem. „Tři přednášky vybraných témat, přednesené odborníky z VUT, deklarovaly moderní technologie a vědecké výsledky, které jsou úspěchem přímé spolupráce s průmyslem na bázi úzkého spojení odborníků výzkumné organizace a průmyslových partnerů. Ve všech třech případech lze konstatovat jedinečnost výsledků, použití moderních vědeckých přístupů a vysoký aplikační a komerční potenciál“, zhodnotil přednesené projekty prorektor Lubomír Grmela.

Projekt „Vyztužování asfaltových vrstev pomocí sklovláknitých mříží“ byl představen Ing. Pavlem Šperkou za výzkumný tým z centra AdMaS, Fakulty stavební. Spolupráce probíhá v rámci řešení výzkumného projektu Technologické agentury ČR TH01011292 "Výzkum a aplikace nových technologií stavby a oprav vozovek se sníženou tloušťkou asfaltových vrstev" s firmou SAINT-GOBAIN ADFORS. „Výzkum se zaměřuje na vliv zabudování sklovláknitých mříží do konstrukce asfaltové vozovky. Během řešení výzkumného projektu je zkoušen vliv nejrůznějších typů sklovláknitých mříží na zpomalení vzniku trhlin ve vozovce či na zabránění šíření těchto trhlin“, popsal Pavel Šperka.

Dalším projektem spolupráce bylo „Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče“, který byl představen Ing. Janem Fišerem, Ph. D. za výzkumný tým Fakulty strojního inženýrství, Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Na vývoji i testování se podílel i team osob z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky. „Spolupráce se Škoda AUTO a.s. a Volkswagen Forschung se aktivně rozvíjí od roku 2007. Postupně jsme získali soubor znalostí v oblasti modelování, měření a základního výzkumu lidského tepelného komfortu, což nám umožnilo definovat základní výzvy v oblasti řízení HVAC systémů s ohledem na zlepšení komfortu a snížení spotřeby energie“, vysvětlil Jan Fišer.Smluvní výzkum byl zastoupen projektem „InPACT - Interaktivní doporučení pro pilota v rámci technologií moderního kokpitu“, který přestavil doc. Ing. Petr Chudý, Ph. D. „InPACT je soubor projektů přímého smluvního výzkumu, které si u Fakulty informačních technologií VUT v Brně objednala společnost Honeywell International. Průnik témat, plynoucí z aktuálních výzkumných potřeb společnosti a kompetenčního portfolia fakulty, vyústil v úspěšné realizace multidisciplinárních projektů zaměřených na snížení pracovního zatížení pilota, zvýšení situačního povědomí, zrychlení algoritmů pro zpracování velkých dat a ověření navržených technologií v prostředí plně pohyblivého leteckého simulátoru na FIT VUT v Brně“, uvedl Petr Chudý.


Publikováno: 15.12.2017

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ctt/f18972/d161407